Strona funkcji Moduły umożliwia zarządzanie listą modułów kodu macierzystego i zarządzanego, które wykonują określone zadania w potoku przetwarzania żądań, takie jak uwierzytelnianie czy kompresja.

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji, lub grupować podobne elementy, wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijanej Grupuj według.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Nazwa

Wyświetla nazwę modułu.

Kod

Wyświetla ścieżkę fizyczną pliku w kodzie macierzystym (dll) lub ścieżkę typu w bibliotece zarządzanej.

Typ modułu

Wskazuje, czy moduł jest zaimplementowany z kodem macierzystym, czy z kodem zarządzanym. Możliwa wartość to Macierzysty lub Zarządzany.

Typ wpisu

Wskazuje, czy element jest lokalny, czy odziedziczony. Elementy lokalne są odczytywane z bieżącego pliku konfiguracji, a elementy odziedziczone – z nadrzędnego pliku konfiguracji.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Dodaj moduł zarządzany

Otwiera okno dialogowe Dodawanie modułu zarządzanego, w którym można dodać moduł zarządzany.

Konfiguruj moduł macierzysty

Otwiera okno dialogowe Konfigurowanie modułu macierzystego, w którym można włączać moduły macierzyste, dodając je do listy modułów. Na poziomie serwera można również rejestrować moduły macierzyste oraz edytować i usuwać ich rejestrację.

Edytuj

Otwiera okno dialogowe Edytowanie modułu zarządzanego lub Edytowanie rejestracji modułu macierzystego, w którym można edytować wybrany moduł.

Uwaga

Edytowanie rejestracji modułu macierzystego jest możliwe tylko na poziomie serwera.

Zablokuj

Blokuje moduł, uniemożliwiając jego zastąpienie na niższych poziomach konfiguracji.

Uwaga

Ta akcja jest dostępna tylko na poziomie serwera.

Odblokuj.

Odblokowuje moduł, umożliwiając jego zastąpienie na niższych poziomach konfiguracji.

Uwaga

Ta akcja jest dostępna tylko na poziomie serwera.

Usuń

Usuwa element wybrany z listy na stronie funkcji. Jeśli wybrano moduł zarządzany, zostanie on usunięty z serwera sieci Web. Jeśli wybrano moduł macierzysty, zostanie on usunięty z listy modułów, co spowoduje jego wyłączenie. Jednak wciąż będzie zarejestrowany na serwerze sieci Web. Aby usunąć rejestrację modułu macierzystego, kliknij pozycję Konfiguruj moduły macierzyste, zaznacz moduł, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Uwaga

Usuwanie rejestracji modułu macierzystego jest możliwe tylko na poziomie serwera.

Jednocześnie można usunąć większą liczbę modułów, przytrzymując klawisz CTRL i zaznaczając poszczególne moduły do usunięcia.

Przywróć odziedziczone

Przywraca funkcję do ustawień odziedziczonych z konfiguracji nadrzędnej. Powoduje to usunięcie lokalnych ustawień konfiguracyjnych funkcji, w tym elementów z listy. Ta akcja jest niedostępna na poziomie serwera.

Wyświetl listę uporządkowaną

Wyświetla listę w kolejności konfiguracji. Po wybraniu formatu listy uporządkowanej można tylko przenosić elementy w górę i w dół na liście. Inne akcje znajdujące się w okienku Akcje zostaną wyświetlone dopiero po wybraniu formatu listy nieuporządkowanej.

Przenieś w górę

Przenosi wybrany element w górę na liście. Ta akcja jest dostępna tylko po wyświetleniu elementów w formacie listy uporządkowanej.

Uwaga

Jeśli na poziomie podrzędnym nastąpi zmiana kolejności elementów listy, po takiej zmianie kolejności listy element podrzędny przestanie dziedziczyć ustawienia z poziomu nadrzędnego (dotyczy to wszelkich elementów dodawanych do listy lub usuwanych z niej na poziomie nadrzędnym). Aby ustawienia były dziedziczone z poziomu nadrzędnego, należy odwrócić wszystkie zmiany wprowadzone na poziomie podrzędnym, korzystając z akcji Przywróć odziedziczone w okienku Akcje.

Przenieś w dół

Przenosi wybrany element w dół na liście. Ta akcja jest dostępna tylko po wyświetleniu elementów w formacie listy uporządkowanej.

Uwaga

Jeśli na poziomie podrzędnym nastąpi zmiana kolejności elementów listy, po takiej zmianie kolejności listy element podrzędny przestanie dziedziczyć ustawienia z poziomu nadrzędnego (dotyczy to wszelkich elementów dodawanych do listy lub usuwanych z niej na poziomie nadrzędnym). Aby ustawienia były dziedziczone z poziomu nadrzędnego, należy odwrócić wszystkie zmiany wprowadzone na poziomie podrzędnym, korzystając z akcji Przywróć odziedziczone w okienku Akcje.

Wyświetl listę nieuporządkowaną

Wyświetla listę w formacie nieuporządkowanym. Po wybraniu formatu listy nieuporządkowanej można sortować i grupować elementy znajdujące się na liście oraz wykonywać akcje dostępne w okienku Akcje.

Zobacz też


Spis treści