Okna dialogowe Dodawanie obsługi zarządzanej i Edytowanie obsługi zarządzanej umożliwiają dodawanie nowych oraz edytowanie istniejących programów obsługi kodu zarządzanego na serwerze sieci Web. Programy obsługi kodu zarządzanego to pliki pisane w kodzie zarządzanym, które odpowiadają za realizację określonych żądań na serwerze sieci Web. Na przykład mapowanie obsługi PageHandlerFactory-Integrated określa, że program obsługi System.Web.UI.PageHandlerFactory ma przetwarzać żądania dla plików aspx.

Uwaga

Domyślnie po dodaniu obsługi zarządzanej będzie ona wykonywana jedynie w pulach aplikacji skonfigurowanych do pracy w trybie zintegrowanym. Można jednak określić, aby obsługa działała również w pulach aplikacji używających trybu ISAPI. W tym celu należy dodać obsługę do sekcji <httphandlers> w pliku System.web za pomocą odpowiedniego narzędzia, np. Appcmd.exe.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Ścieżka żądania

Wpisz rozszerzenie nazwy pliku lub nazwę pliku z rozszerzeniem, dla którego obsługa ma przetwarzać żądania. Jeśli na przykład chcesz, aby obsługa przetwarzała wszystkie żądania plików z rozszerzeniem abc, wprowadź rozszerzenie *.abc, a jeśli chcesz, aby obsługa przetwarzała wszystkie żądania określonego pliku, wpisz jego nazwę wraz z rozszerzeniem, np. Moj_plik.abc.

Typ

Wpisz nazwę typu obsługi zarządzanej, np. System.Web.Handlers.

Dodając obsługę zarządzaną, należy się upewnić, że zestaw, do którego należy klasa, jest zarejestrowany w sekcji system.web/compilation pliku Web.config. W przeciwnym razie należy wpisać dla obsługi zarządzanej nazwę klasy kwalifikowaną zestawem. Jeśli klasa jest zdefiniowana w katalogu App_Code lub bin, wystarczy określić nazwę klasy.

Nazwa

Wpisz opisową przyjazną nazwę mapowania obsługi.

Ograniczenia żądań

Otwiera okno dialogowe Ograniczenia żądań, w którym można określić dodatkowe, opcjonalne ograniczenia dla mapowania.

Zobacz też


Spis treści