Strona funkcji Rejestrowanie FTP umożliwia skonfigurowanie funkcji rejestrowania na poziomie serwera lub witryny oraz skonfigurowanie ustawień rejestrowania.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementu Opis

Jeden plik dziennika na

Określa, czy ma być używany jeden plik dziennika dla całego serwera FTP, czy osobny plik dziennika dla każdej witryny. Możliwe opcje:

Serwer — określa, że ma być używany jeden plik dziennika dla całego serwera FTP.

Witryna — określa, że ma być używany osobny plik dziennika dla każdej witryny.

Uwaga

Używanie jednego pliku dziennika dla serwera może być pomocne w przypadku korzystania z narzędzi analizy dziennika, ale powoduje, że tworzone są większe pliki dziennika, co może wpływać na ogólną wydajność serwera FTP.

Wybierz pola W3C

Wyświetla okno dialogowe Informacje do rejestrowania.

Uwaga

Ta wersja serwera FTP obsługuje wyłącznie format rozszerzonego pliku dziennika W3C.

Katalog

Określa folder podstawowy służący do przechowywania plików dziennika.

Uwaga

W przypadku używania osobnych plików dziennika dla poszczególnych witryn do nazwy folderu podstawowego zostaje dołączona nazwa usługi z unikatowym identyfikatorem witryny. Mógłby na przykład zostać dołączony jeden z następujących identyfikatorów: FTPSVC1 lub FTPSVC2,.

Kodowanie

Określa kodowanie plików dziennika. Możliwe opcje:

UTF8 — pozwala na występowanie w jednym ciągu zarówno znaków jedno-, jak i wielobajtowych.

ANSI — pozwala na występowanie w jednym ciągu wyłącznie znaków jednobajtowych.

Uwaga

Pliki dziennika zakodowane przy użyciu formatu UTF-8 pozwalają na odczytywanie wpisów tekstowych w języku innym niż angielski. Ponadto, jeśli serwer FTP obsługuje adresy URL w języku innym niż obsługiwany przez domyślną stronę kodową serwera, należy włączyć kodowanie UTF-8 dla zawartości dziennika.

Harmonogram

Określa, że nowe pliki dziennika mają być tworzone w ustalonych odstępach czasu. Możliwe opcje:

  • Co godzinę: nowy plik dziennika jest tworzony co godzinę.

  • Codziennie: nowy plik dziennika jest tworzony co dzień.

  • Co tydzień: nowy plik dziennika jest tworzony co tydzień.

  • Co miesiąc: nowy plik dziennika jest tworzony co miesiąc.

Maksymalny rozmiar pliku (w bajtach)

Określa, czy mają być tworzone nowe pliki dziennika, gdy rozmiar pliku przekroczy rozmiar maksymalny wprowadzony w polu Maksymalny rozmiar pliku.

Nie twórz nowych plików dziennika

Określa, że ma być używany bieżący plik dziennika bez tworzenia nowego pliku. Wybranie tej opcji powoduje ustawienie wartości nieograniczonej dla rozmiaru bieżącego pliku dziennika.

Uwaga

Używanie jednego pliku dziennika dla witryny może być pomocne w przypadku korzystania z narzędzi analizy dziennika, ale powoduje, że tworzone są większe pliki dziennika, co może wpływać na ogólną wydajność serwera FTP.

Użyj czasu lokalnego do nazywania plików i przerzucania

Określa rotację plików dziennika opartą na lokalnej strefie czasowej (w przypadku używania opcji Harmonogram) zamiast na skoordynowanym czasie uniwersalnym (UTC). Domyślnie pliki dziennika są przerzucane o północy czasu UTC, a nie o północy według lokalnej strefy czasowej.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementu Opis

Zastosuj

Zapisuje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Anuluj

Anuluje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Wyłącz

Wyłącza funkcję.

Wyświetl dzienniki

Otwiera katalog plików dziennika.


Spis treści