Strona funkcji Certyfikaty serwera umożliwia wyświetlanie nazw certyfikatów, w pełni kwalifikowanych nazw domeny hostów, dla których zostały wystawione certyfikaty, oraz w pełni kwalifikowanych nazw domeny serwerów, przez które certyfikaty zostały wystawione.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Nazwa

Wyświetla nazwy certyfikatów wystawionych dla klientów uruchomionych na hostach internetowych lub intranetowych.

Uwaga

Certyfikaty nie muszą mieć nazw. Aby uzyskać informacje o certyfikatach, może być konieczne przejrzenie innych kolumn.

Wystawiony dla

Wyświetla w pełni kwalifikowane nazwy domeny hostów internetowych lub intranetowych, dla których zostały wystawione certyfikaty.

Wystawiony przez

Wyświetla w pełni kwalifikowane nazwy domeny serwerów, które wystawiły certyfikaty dla klientów uruchomionych na hostach internetowych lub intranetowych.

Data wygaśnięcia

Wyświetla datę wygaśnięcia certyfikatu.

Mieszanie certyfikatu

Wyświetla dane binarne otrzymane przy użyciu algorytmu wyznaczania wartości skrótu. Chociaż te dane jednoznacznie identyfikują certyfikat, to nie można ich używać do śledzenia go, ponieważ wyznaczanie wartości skrótu jest procesem jednokierunkowym.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Importuj

Otwiera okno dialogowe Importowanie certyfikatu, umożliwiające przywrócenie utraconego lub uszkodzonego certyfikatu, który wcześniej został zapisany w kopii zapasowej, lub zainstalowanie certyfikatu wysłanego przez innego użytkownika lub przez urząd certyfikacji.

Utwórz żądanie certyfikatu

Otwiera stronę kreatora Właściwości nazwy wyróżniającej, umożliwiającą podanie informacji o organizacji, które zostaną przekazane zewnętrznemu urzędowi certyfikacji.

Ukończ żądanie certyfikatu

Otwiera okno dialogowe Kończenie żądania certyfikatu, które umożliwia instalowanie certyfikatów otrzymanych z urzędu certyfikacji.

Utwórz certyfikat domeny

Otwiera stronę kreatora Właściwości nazwy wyróżniającej, umożliwiającą podanie informacji o organizacji, które zostaną przekazane wewnętrznemu urzędowi certyfikacji.

Utwórz certyfikat z podpisem własnym

Otwiera okno dialogowe Tworzenie certyfikatu z podpisem własnym, w którym można tworzyć certyfikaty do użytku w środowiskach testowych serwerów i na potrzeby rozwiązywania problemów z certyfikatami innych firm.

Wyświetl

Otwiera okno dialogowe Certyfikat, w którym można przejrzeć szczegóły certyfikatu. Aby zobaczyć tę opcję, należy wybrać certyfikat.

Eksportuj

Otwiera okno dialogowe Eksportowanie certyfikatu, umożliwiające eksportowanie certyfikatów z serwera źródłowego w sytuacji, gdy trzeba zastosować ten sam certyfikat na serwerze docelowym lub wykonać kopię zapasową certyfikatu i skojarzonego z nim klucza prywatnego. Aby zobaczyć tę opcję, należy wybrać certyfikat.

Usuń

Usuwa element wybrany z listy na stronie funkcji. Aby zobaczyć tę opcję, należy wybrać certyfikat.

Zobacz też


Spis treści