Strona funkcji Profil platformy .NET umożliwia zarządzanie listą właściwości profilu, które są używane do śledzenia informacji niestandardowych wymaganych przez aplikację.

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji, lub grupować podobne elementy, wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijanej Grupuj według.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Nazwa

Wyświetla nazwę właściwości profilu.

Typ danych

Wyświetla typ danych właściwości. Jest to albo standardowy typ danych, na przykład String, Int32, DateTime, StringCollection itp., albo niestandardowy typ danych, który zawiera informacje niestandardowe przekazywane dostawcy profilu.

Wartość domyślna

Wyświetla wartość, z którą właściwość jest inicjowana.

Zezwalaj na anonimowe

Wskazuje, czy właściwość może być zarządzana przez użytkowników anonimowych. Możliwa wartość to Prawda lub Fałsz.

Typ wpisu

Wskazuje, czy element jest lokalny, czy odziedziczony. Elementy lokalne są odczytywane z bieżącego pliku konfiguracji, a elementy odziedziczone – z nadrzędnego pliku konfiguracji.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Dodaj właściwość

Otwiera okno dialogowe Dodawanie właściwości profilu platformy .NET, w którym można dodać właściwość profilu platformy .NET.

Dodaj grupę

Otwiera okno dialogowe Dodawanie grupy, w którym można dodać grupę do grupowych właściwości profilu platformy .NET.

Dodaj właściwość do grupy

Otwiera okno dialogowe Dodawanie właściwości profilu platformy .NET do grupy nazwa, w którym można dodać właściwości profilu platformy .NET do wybranej grupy.

Edytuj

Otwiera okno dialogowe Edytowanie właściwości profilu platformy .NET lub Edytowanie właściwości profilu platformy .NET w grupie nazwa, w którym można edytować wybraną właściwość profilu platformy .NET.

Zmień nazwę

Włącza pole Nazwa wybranej właściwości profilu platformy .NET, umożliwiając zmianę nazwy tej właściwości.

Usuń

Usuwa element wybrany z listy na stronie funkcji.

Wyłącz

Wyłącza funkcję profilu platformy .NET.

Ustaw domyślnego dostawcę

Otwiera okno dialogowe Edytowanie ustawień profilu, w którym można wybrać domyślnego dostawcę funkcji.

Dostawcy

Otwiera stronę funkcji Dostawcy, na której można dodać innych dostawców funkcji profilu platformy .NET.

Zobacz też


Spis treści