Strona funkcji Globalizacja platformy .NET umożliwia konfigurowanie ustawień globalizacji platformy .NET Framework. Globalizacja to proces przystosowywania kodu aplikacji do warunków międzynarodowych, a następnie lokalizowania aplikacji na potrzeby innych języków i kultur. Proces przystosowywania do warunków międzynarodowych umożliwia tłumaczenie, przechowywanie, pobieranie i prezentowanie zawartości aplikacji dla dowolnych ustawień regionalnych, przy czym w miarę możliwości jako podstawa zawsze jest stosowany ten sam kod aplikacji. Ustawienia regionalne to połączenie środowiska językowego i kulturowego. Obejmują one formaty dat, godzin, walut, numerów telefonów itp. Lokalizacja oznacza przystosowanie aplikacji do innych ustawień regionalnych przez przetłumaczenie i sformatowanie zawartości odpowiednio do kultury, najlepiej bez naruszania samego kodu.

Usługi IIS 7 umożliwiają skonfigurowanie następujących ustawień globalizacji platformy .NET Framework:

  • ustawień kulturowych, takich jak kultura interfejsu użytkownika;

  • ustawień kodowania, takich jak kodowanie nagłówków odpowiedzi.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Kultura [culture]

Określa domyślną kulturę przetwarzania przychodzących żądań sieci Web.

Włącz kulturę opartą na kliencie [enableClientBasedCulture]

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy właściwości Culture i UICulture powinny być zgodne z wartością pola nagłówka AcceptLanguage wysłaną przez przeglądarkę klienta.

Kultura interfejsu użytkownika [uiCulture]

Określa domyślną kulturę przetwarzania wyszukiwań zasobów zależnych od ustawień regionalnych.

Plik [fileEncoding]

Określa kodowanie na potrzeby analizy składni plików aspx, asmx i asax. Pliki Unicode i UTF-8 zapisane z prefiksem znacznika kolejności bajtów są rozpoznawane automatycznie, niezależnie od wartości tego atrybutu.

Żądania [requestEncoding]

Określa domyślne kodowanie każdego przychodzącego żądania, w tym przesyłanych danych i ciągu zapytania.

Jeśli żądanie ma nagłówek zawierający atrybut Accept-Charset, zastępuje on ten atrybut w konfiguracji.

Domyślne kodowanie to format UTF-8, który jest określony w sekcji globalizacji pliku Machine.config, utworzonego podczas instalacji platformy .NET Framework. Jeśli kodowanie żądań nie jest określone w pliku Machine.config ani pliku Web.config, domyślnie jest stosowane kodowanie określone w ustawieniach regionalnych komputera w aplecie Opcje regionalne i językowe.

W aplikacjach jednoserwerowych wartości tego atrybutu i atrybutu responseEncoding powinny być takie same. W rzadszych przypadkach (aplikacje wieloserwerowe, w których domyślne kodowanie jest inne w przypadku każdego serwera) kodowanie żądań i odpowiedzi można zróżnicować za pomocą lokalnych plików Web.config.

Nagłówki odpowiedzi [responseHeaderEncoding]

Określa kodowanie treści nagłówków odpowiedzi.

Odpowiedzi [responseEncoding]

Określa kodowanie treści odpowiedzi.

Domyślne kodowanie to format UTF-8, który jest określony w sekcji globalizacji pliku Machine.config, utworzonego podczas instalacji platformy .NET Framework. Jeśli kodowanie odpowiedzi nie jest określone w pliku Machine.config ani pliku Web.config, domyślnie jest stosowane kodowanie określone w ustawieniach regionalnych komputera w aplecie Opcje regionalne i językowe.

W aplikacjach jednoserwerowych wartości tego atrybutu i atrybutu responseEncoding powinny być takie same. W rzadszych przypadkach (aplikacje wieloserwerowe, w których domyślne kodowanie jest inne w przypadku każdego serwera) kodowanie żądań i odpowiedzi można zróżnicować za pomocą lokalnych plików Web.config.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Zastosuj

Zapisuje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Anuluj

Anuluje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Zobacz też


Spis treści