Strona funkcji Ograniczenia adresów IPv4 i domen umożliwia definiowanie reguł, które zezwalają na dostęp lub odmawiają dostępu do zawartości określonemu adresowi IP, zakresowi adresów IP lub domenom o określonych nazwach, a także pozwala zarządzać tymi regułami.

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji, lub grupować podobne elementy, wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijanej Grupuj według.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Tryb

Wyświetla typ reguły. Możliwe wartości to Zezwalaj lub Odmów. Wartość Tryb wskazuje, czy reguła ma za zadanie zezwalać na dostęp do zawartości, czy odmawiać go.

Obiekt żądający

Wyświetla konkretny adres IP, zakres adresów IP lub nazwę domeny zdefiniowaną w oknach dialogowych Dodawanie reguły ograniczeń Zezwalaj i Dodawanie reguły ograniczeń Odmów. Można zezwolić na dostęp do zawartości konkretnemu obiektowi żądającemu lub odmówić mu dostępu.

Typ wpisu

Wskazuje, czy element jest lokalny, czy odziedziczony. Elementy lokalne są odczytywane z bieżącego pliku konfiguracji, a elementy odziedziczone – z nadrzędnego pliku konfiguracji.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Dodaj wpis Zezwalaj

Otwiera okno dialogowe Dodawanie reguły ograniczeń Zezwalaj, w którym można definiować reguły zezwalające na dostęp do zawartości określonemu adresowi IP, zakresowi adresów IP lub domenie DNS o określonej nazwie.

Dodaj wpis Odmów

Otwiera okno dialogowe Dodawanie reguły ograniczeń Odmów, w którym można definiować reguły odmawiające dostępu do zawartości określonemu adresowi IP, zakresowi adresów IP lub domenie DNS o określonej nazwie.

Usuń

Usuwa element wybrany z listy na stronie funkcji.

Edytuj ustawienia funkcji

Otwiera okno dialogowe Edytowanie ustawień ograniczeń adresów IP i domen, w którym można konfigurować ustawienia dotyczące całej funkcji ograniczeń adresów IP i domen.

Przywróć odziedziczone

Przywraca funkcję do ustawień odziedziczonych z konfiguracji nadrzędnej. Ta akcja powoduje usunięcie lokalnych ustawień konfiguracyjnych funkcji, w tym elementów z listy. Ta akcja jest niedostępna na poziomie serwera.

Wyświetl listę uporządkowaną

Wyświetla listę w kolejności konfiguracji. Po wybraniu formatu listy uporządkowanej można tylko przenosić elementy w górę i w dół na liście. Inne akcje znajdujące się w okienku Akcje zostaną wyświetlone dopiero po wybraniu formatu listy nieuporządkowanej.

Przenieś w górę

Przenosi wybrany element w górę na liście. Ta akcja jest dostępna tylko po wyświetleniu elementów w formacie listy uporządkowanej.

Uwaga

Jeśli na poziomie podrzędnym nastąpi zmiana kolejności elementów listy, po takiej zmianie kolejności listy element podrzędny przestanie dziedziczyć ustawienia z poziomu nadrzędnego (dotyczy to wszelkich elementów dodawanych do listy lub usuwanych z niej na poziomie nadrzędnym). Aby ustawienia były dziedziczone z poziomu nadrzędnego, należy odwrócić wszystkie zmiany wprowadzone na poziomie podrzędnym, korzystając z akcji Przywróć odziedziczone w okienku Akcje.

Przenieś w dół

Przenosi wybrany element w dół na liście. Ta akcja jest dostępna tylko po wyświetleniu elementów w formacie listy uporządkowanej.

Uwaga

Jeśli na poziomie podrzędnym nastąpi zmiana kolejności elementów listy, po takiej zmianie kolejności listy element podrzędny przestanie dziedziczyć ustawienia z poziomu nadrzędnego (dotyczy to wszelkich elementów dodawanych do listy lub usuwanych z niej na poziomie nadrzędnym). Aby ustawienia były dziedziczone z poziomu nadrzędnego, należy odwrócić wszystkie zmiany wprowadzone na poziomie podrzędnym, korzystając z akcji Przywróć odziedziczone w okienku Akcje.

Wyświetl listę nieuporządkowaną

Wyświetla listę w formacie nieuporządkowanym. Po wybraniu formatu listy nieuporządkowanej można sortować i grupować elementy znajdujące się na liście oraz wykonywać akcje dostępne w okienku Akcje.

Zobacz też


Spis treści