Na stronie Odmawianie sekwencji URL można utworzyć listę sekwencji URL, którym moduł filtrowania żądań będzie odmawiał dostępu. Na przykład wpisanie sekwencji „admin/config.xml” spowoduje odrzucanie żądań dostępu do ścieżki http://contoso.com/application/admin/config.xml.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementu Opis

Odmów sekwencji URL

Pokazuje sekwencję URL, której moduł filtrowania żądań ma odmawiać dostępu.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementu Opis

Zezwalaj na adres URL

Otwiera okno dialogowe Dodawanie zawsze dozwolonego adresu URL, w którym można dodać adres URL do listy dozwolonych adresów URL.

Odmów sekwencji

Otwiera okno dialogowe Dodawanie odmowy sekwencji umożliwiające dodanie sekwencji do listy niedozwolonych sekwencji.

Aby zapoznać się z listą typowych elementów, zobacz Strona Filtrowanie żądań.

Zobacz też


Spis treści