Na stronie Zlecenia HTTP można utworzyć listę zleceń, którym moduł filtrowania żądań będzie zezwalał na dostęp lub go odmawiał. Popularne zlecenia HTTP to np. GET, POST i HEAD.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementu Opis

Zlecenie

Pokazuje zlecenie, któremu moduł filtrowania żądań będzie zezwalał na dostęp lub go odmawiał.

Dozwolone

Wyświetla stan zlecenia: Prawda, jeśli zlecenie jest dozwolone, lub Fałsz, jeśli zlecenie jest niedozwolone.

Uwaga

Blokowanie dotyczy wyłącznie zleceń, które znajdują się na liście, a w atrybucie Dozwolone mają zaznaczoną wartość Fałsz. Wszystkie pozostałe zlecenia są dozwolone.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementu Opis

Zezwalaj na zlecenie

Otwiera okno dialogowe Zezwalanie na zlecenie, w którym można dodać zlecenie do listy dozwolonych zleceń.

Odmów zlecenia

Otwiera okno dialogowe Odmawianie zlecenia, w którym można dodać zlecenie do listy zabronionych zleceń.

Aby zapoznać się z listą typowych elementów, zobacz Strona Filtrowanie żądań.

Zobacz też


Spis treści