Strony funkcji Niestandardowe delegowanie witryny i Delegowanie aplikacji niestandardowych umożliwiają skonfigurowanie domyślnego stanu delegowania funkcji programu Menedżer usług IIS dla określonej witryny lub aplikacji na serwerze sieci Web. Stan delegowania funkcji określa, czy użytkownicy niebędący administratorami, którzy otrzymali uprawnienia do witryny lub aplikacji, mogą konfigurować daną funkcję w tej witrynie lub aplikacji. Na przykład stan delegowania funkcji, takiej jak Ciągi połączenia można skonfigurować jako Odczyt/Zapis, aby umożliwić użytkownikom konfigurowanie tej funkcji w ich witrynie lub aplikacji.

Funkcje skonfigurowane na tej stronie mają wpływ tylko na witrynę lub aplikację wybraną z listy rozwijanej Witryny lub Aplikacje. Jeśli te same stany delegowania funkcji mają zostać zastosowane do innych witryn i aplikacji, przy użyciu opcji Kopiuj delegowanie można otworzyć okno dialogowe i wybrać dodatkowe witryny lub aplikacje (albo witryny i aplikacje). Ponadto domyślny stan delegowania funkcji dla wszystkich witryn i aplikacji na serwerze sieci Web można skonfigurować na stronie Delegowanie funkcji.

Przestroga

Jeśli w przyszłości wystąpi potrzeba zmiany skonfigurowanych stanów delegowania funkcji, należy przeanalizować sposób delegowania tych funkcji na niższych poziomach konfiguracji, aby dobrze zrozumieć, jak planowane zmiany wpłyną na te funkcje na niższych poziomach. Na przykład, jeśli pierwotnie funkcja została skonfigurowana jako tylko do odczytu w witrynach, a użytkownik na poziomie witryny skonfigurował bardziej restrykcyjne ustawienie przez usunięcie delegowania tej funkcji, skonfigurowanie dla funkcji trybu Odczyt/Zapis na poziomie nadrzędnym może spowodować niezamierzoną zmianę stanu określonego przez tego użytkownika. Zaleca się, aby przed wprowadzeniem zmian w środowisku produkcyjnym sprawdzić na komputerze testowym, jak zmiany stanów delegowania wpłyną na dane środowisko.

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji, lub grupować podobne elementy, wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijanej Grupuj według.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Witryny lub Aplikacje

Wybierz witrynę lub aplikację, dla której chcesz skonfigurować stan delegowania funkcji interfejsu użytkownika.

Uwaga

Aby skonfigurować delegowanie niestandardowe dla witryny, w programie Menedżer usług IIS należy mieć połączenie z serwerem. Aby skonfigurować delegowanie niestandardowe dla aplikacji, w programie Menedżer usług IIS trzeba mieć połączenie z witryną.

Kopiuj delegowanie

Kliknij opcję Kopiuj delegowanie, aby otworzyć okno dialogowe Kopiowanie delegowania i skopiować niestandardowe stany delegowania do innych witryn lub aplikacji.

Nazwa

Wyświetla nazwę funkcji interfejsu użytkownika w programie Menedżer usług IIS. Aby przypisać funkcji określony stan delegowania, zaznacz tę funkcję, a następnie w okienku Akcje albo menu wyświetlanym prawym przyciskiem myszy kliknij żądany stan delegowania.

Delegowanie

Wyświetla stan delegowania funkcji interfejsu użytkownika na niższych poziomach.

Elementy okienka Akcje

W poniższej tabeli przedstawiono opcje delegowania funkcji usług IIS dostępne w programie Menedżer usług IIS oraz wpływ tych opcji na pliki konfiguracji i interfejs użytkownika. Funkcje te są związane z konfiguracją. Jeśli program Menedżer usług IIS zostanie rozszerzony przez dołączenie funkcji innych firm, stany delegowania mogą różnić się od podanych w tej tabeli, jeśli są stanami określonymi przez użytkownika.

Nazwa elementuOpis

Odczyt/Zapis

Umożliwia użytkownikom niebędącym administratorami wyświetlanie oraz konfigurowanie wybranej funkcji na poziomach witryny i aplikacji przy użyciu programu Menedżer usług IIS.

Tylko do odczytu

Umożliwia użytkownikom niebędącym administratorami wyświetlanie, ale nie konfigurowanie wybranej funkcji na poziomach witryny i aplikacji przy użyciu programu Menedżer usług IIS.

Konfiguracja odczytu/zapisu

Umożliwia użytkownikom niebędącym administratorami wyświetlanie oraz konfigurowanie wybranej funkcji na poziomach witryny i aplikacji przy użyciu programu Menedżer usług IIS. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku funkcji, których ustawienia konfiguracyjne znajdują się zarówno w plikach konfiguracji, jak i w bazie danych, takich jak Użytkownicy platformy .NET i Role platformy .NET.

Uwaga

Zaznaczenie tej opcji nie wpływa na uprawnienia wobec bazy danych.

Konfiguracja tylko do odczytu

Umożliwia użytkownikom niebędącym administratorami wyświetlanie, ale nie konfigurowanie wybranej funkcji na poziomach witryny i aplikacji przy użyciu programu Menedżer usług IIS. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku funkcji, których ustawienia konfiguracyjne znajdują się zarówno w plikach konfiguracji, jak i w bazie danych, takich jak Użytkownicy platformy .NET i Role platformy .NET.

Uwaga

Zaznaczenie tej opcji nie wpływa na uprawnienia wobec bazy danych.

Bez delegowania

Usuwa wybraną funkcję z delegowania. Funkcja ta nie będzie wyświetlana w programie Menedżer usług IIS i użytkownicy niebędący administratorami nie będą mogli jej konfigurować na poziomach witryny i aplikacji.

Resetuj do dziedziczonych

Powoduje zresetowanie wybranej funkcji do stanu delegowania określonego na poziomie nadrzędnym.

Resetuj delegowanie

Powoduje zresetowanie wszystkich funkcji do stanów delegowania określonych na poziomie nadrzędnym.

Domyślne delegowanie

Otwiera stronę Delegowanie funkcji, na której można skonfigurować domyślne stany delegowania dla witryn lub aplikacji.

Zobacz też


Spis treści