Internetowe usługi informacyjne (IIS) w wersji 7.5 pełnią rolę usług Serwer sieci Web (IIS) w systemie Windows Server® 2008 R2 i serwera sieci Web w systemie Windows® 7. W usługach IIS 7 serwer sieci Web został tak zmodyfikowany, aby umożliwić użytkownikowi dostosowanie serwera przez dodanie lub usunięcie modułów w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb. Moduły są to oddzielne funkcje używane przez serwer do przetwarzania żądań. Na przykład usługi IIS używają modułów uwierzytelniania do uwierzytelniania poświadczeń klienta, a modułów pamięci podręcznej - do zarządzania aktywnością pamięci podręcznej.

System Windows Server 2008 R2 ma wszystkie funkcje usług IIS potrzebne do obsługi hostingu zawartości sieci Web w środowiskach produkcyjnych. System Windows 7 również ma funkcje usług IIS, ale dostępne funkcje zależą od wersji systemu Windows 7. Usługi IIS w systemie Windows 7 idealnie nadają się dla osób chcących budować i testować aplikacje sieci Web.

Dostępne usługi ról w usługach IIS 7.5

Tabele w tej sekcji przedstawiają dostępność usług ról i funkcji w poszczególnych wersjach systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2.

Dostępność tych funkcji jest opisana jako:

  • Domyślna: funkcja jest domyślnie wybierana podczas instalowania usług IIS na komputerze, ale użytkownik może zdecydować o nieinstalowaniu tej funkcji, jeśli jej nie potrzebuje.

  • Dostępna: Funkcja jest dostępna, ale nie jest domyślnie wybierana podczas instalowania usług IIS na komputerze. W razie potrzeby można zainstalować tę funkcję.

  • Niedostępna: Funkcja jest niedostępna i nie można jej zainstalować podczas instalowania usług IIS.

Uwaga

Podczas instalacji systemu Windows Server 2008 R2 można przeprowadzić instalację produktu Server Core, co spowoduje zainstalowanie minimalnej instalacji serwera systemu Windows Server 2008 R2. Na przykład przy tego typu instalacji nie jest instalowany tradycyjny interfejs Windows, więc serwer musi zostać skonfigurowany za pomocą wiersza polecenia.

Dostępne usługi ról według kategorii

Więcej informacji o dostępności funkcji w każdej wersji można znaleźć w poniższych tabelach:

  • Wspólne funkcje HTTP

  • Funkcje projektowania aplikacji

  • Funkcje kondycji i diagnostyki

  • Funkcje zabezpieczeń

  • Funkcje wydajności

  • Narzędzia zarządzania

  • Funkcje serwera FTP (File Transfer Protocol)

Wspólne funkcje HTTP

Opis/nazwa funkcji Windows Server 2008 R2 WersjeWindows 7 Ultimate, Professional i EnterpriseWindows 7Wersja Home PremiumWindows 7Wersje Home Basic i Starter

Zawartość statyczna

Zawartość statyczna umożliwia serwerowi sieci Web publikowanie statycznych formatów plików sieci Web, takich jak strony HTML i pliki obrazu. Zawartość statyczna służy do publikowania na serwerze sieci Web plików, które użytkownicy mogą przeglądać za pomocą przeglądarki sieci Web.

Domyślna

Domyślna

Domyślna

Niedostępna

Dokument domyślny

Dokument domyślny umożliwia skonfigurowanie domyślnego pliku dla serwera sieci Web zwracanego, gdy użytkownicy nie określą pliku w adresie URL. Dokumenty domyślne ułatwiają i upraszczają użytkownikom dotarcie do danej witryny sieci Web.

Domyślna

Domyślna

Domyślna

Niedostępna

Przeglądanie katalogów

Przeglądanie katalogów umożliwia użytkownikom zobaczenie zawartości katalogu na serwerze sieci Web. Przeglądanie katalogów służy do włączania automatycznie generowanej listy katalogów i plików dostępnych w katalogu po określeniu przez użytkownika pliku w adresie URL, gdy dokumenty domyślne są wyłączone albo nie skonfigurowane.

Domyślna

Domyślna

Domyślna

Niedostępna

Błędy HTTP

Funkcja błędów HTTP umożliwia dostosowywanie komunikatów o błędach zwracanych do przeglądarek klientów, gdy serwer sieci Web wykryje stan błędu. Przy użyciu funkcji błędów HTTP można zapewnić użytkownikom lepszą jakość obsługi w przypadku napotkania komunikatu o błędzie. Warto rozważyć udostępnienie użytkownikom adresu e-mail do pracowników, którzy mogą pomóc w usunięciu błędu.

Domyślna

Domyślna

Domyślna

Domyślna

Przekierowywanie HTTP

Przekierowywanie HTTP zapewnia obsługę przekierowywania żądań użytkowników do określonego miejsca docelowego. Przekierowywania HTTP należy używać zawsze wówczas, gdy klienci, którzy mogą korzystać z jednego adresu URL, mają w rzeczywistości trafić pod inny adres URL. Jest to przydatne w wielu sytuacjach: od zmiany nazwy witryny sieci Web, przez obejście problemu nazwy domeny o trudnej pisowni, po wymuszenie korzystania z protokołu HTTPS przez klientów.

Domyślna

Domyślna

Domyślna

Domyślna

Publikowanie WebDAV

Publikowanie WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) umożliwia publikowanie plików na serwerze sieci Web i z niego za pomocą protokołu HTTP. W związku z tym, że funkcja WebDAV korzysta z protokołu HTTP, działa poprzez większość zapór bez konieczności jej modyfikacji.

Domyślna

Domyślna

Niedostępna

Niedostępna

Funkcje projektowania aplikacji

Nazwa funkcji / OpisWindows Server 2008 R2 WersjeWindows 7 Ultimate, Professional i EnterpriseWindows 7Wersja Home PremiumWindows 7Wersje Home Basic i Starter

ASP.NET

Program ASP.NET udostępnia środowisko programowania obiektowego po stronie serwera, które służy do tworzenia witryn sieci Web i aplikacji sieci Web korzystających z kodu zarządzanego. Program ASP.NET nie jest po prostu nową wersją programu ASP. Program ASP.NET udostępnia zaawansowaną infrastrukturę do tworzenia aplikacji sieci Web i został całkowicie przeprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokowydajnych funkcji programistycznych opartych na architekturze .NET Framework.

Dostępna

Dostępna

Dostępna

Niedostępna

Rozszerzenia architektury .NET

Rozszerzenia architektury .NET umożliwiają deweloperom kodu zarządzanego zmienianie, dodawanie i rozszerzanie funkcji serwera sieci Web w potoku żądań, konfiguracji i interfejsie użytkownika. Przy użyciu znanego modelu rozszerzeń ASP.NET i bogatych interfejsów API architektury .NET deweloperzy mogą tworzyć równie wydajne funkcje serwera sieci Web jak te tworzone przy użyciu macierzystych interfejsów API języka C++.

Domyślna

Domyślna

Domyślna

Domyślna

ASP

Funkcja stron serwera Active Server (stron ASP) udostępnia środowisko obsługi skryptów po stronie serwera, które służy do tworzenia witryn sieci Web i aplikacji sieci Web. Program ASP zapewnia zwiększoną wydajność w porównaniu ze skryptami CGI, ponieważ udostępnia w usługach IIS macierzystą obsługę języków VBScript i JScript. Programu ASP należy używać, jeśli istnieją aplikacje wymagające jego obsługi. W przypadku projektowania nowych aplikacji należy rozważyć użycie programu ASP.NET.

Dostępna

Dostępna

Dostępna

Niedostępna

CGI

Interfejs CGI definiuje sposób przekazywania informacji do programu zewnętrznego przez serwer sieci Web. Typowe zastosowania to np. zbieranie informacji za pomocą formularza sieci Web, a następnie przekazywanie tych informacji do skryptu CGI w celu wysłania ich w określone miejsce pocztą e-mail. Ponieważ interfejs CGI jest standardem, skrypty CGI można pisać przy użyciu różnych języków programowania. Wadą korzystania z interfejsu CGI jest zmniejszenie wydajności.

Dostępna

Dostępna

Dostępna

Niedostępna

Rozszerzenia ISAPI

Rozszerzenia interfejsu ISAPI zapewniają obsługę projektowania dynamicznej zawartości sieci Web. Rozszerzenie ISAPI jest uruchamiane na żądanie, podobnie jak każdy inny statyczny plik HTML lub dynamiczny plik ASP. Ponieważ aplikacje ISAPI stanowią skompilowany kod, są przetwarzane znacznie szybciej niż pliki ASP lub pliki wywołujące składniki COM+.

Dostępna

Dostępna

Dostępna

Niedostępna

Filtry ISAPI

Filtry interfejsu ISAPI zapewniają obsługę aplikacji sieci Web korzystających z tych filtrów. Filtry ISAPI to pliki, które mogą rozszerzać lub zmieniać funkcje udostępniane przez usługi IIS. Filtr ISAPI analizuje każde żądanie zgłaszane do serwera sieci Web do momentu, aż znajdzie żądanie wymagające przetworzenia.

Dostępna

Dostępna

Dostępna

Niedostępna

Dołączenia po stronie serwera

Dołączenia po stronie serwera (SSI) to język skryptów służący do dynamicznego generowania stron HTML. Skrypt jest uruchamiany na serwerze przed dostarczeniem strony klientowi i zwykle powoduje wstawienie jednego pliku do drugiego. Można na przykład utworzyć menu nawigacyjne w formacie HTML i za pomocą funkcji SSI dynamicznie dodawać je do wszystkich stron w witrynie sieci Web.

Dostępna

Dostępna

Dostępna

Niedostępna

Funkcje kondycji i diagnostyki

Nazwa funkcji / OpisWindows Server 2008 R2 WersjeWindows 7 Ultimate, Professional i EnterpriseWindows 7Wersja Home PremiumWindows 7Wersje Home Basic i Starter

Rejestrowanie HTTP

Rejestrowanie HTTP zapewnia rejestrowanie aktywności witryn sieci Web dla danego serwera. Gdy wystąpi zdarzenie podlegające rejestrowaniu (zwykle transakcja HTTP) usługi IIS wywołują wybrany moduł rejestrowania, który następnie zapisuje dane w jednym z dzienników przechowywanych w systemie plików na serwerze sieci Web. Te dzienniki są prowadzone jako dodatek do dzienników udostępnianych przez system operacyjny.

Domyślna

Domyślna

Domyślna

Domyślna

Narzędzia rejestrowania

Narzędzia rejestrowania zapewniają infrastrukturę do zarządzania dziennikami serwera sieci Web i automatyzacji typowych zadań rejestrowania.

Domyślna

Domyślna

Domyślna

Domyślna

Monitor żądań

Monitor żądań zapewnia infrastrukturę do monitorowania kondycji aplikacji sieci Web przez przechwytywanie informacji na temat żądań HTTP w procesie roboczym usług IIS. Przy użyciu Monitora żądań administratorzy i deweloperzy mogą się dowiedzieć, które żądania HTTP są wykonywane w procesie roboczym, gdy proces ten zwalnia lub przestaje reagować.

Domyślna

Domyślna

Domyślna

Domyślna

Śledzenie

Śledzenie zapewnia infrastrukturę do diagnozowania i rozwiązywania problemów z aplikacjami sieci Web. Korzystając ze śledzenia niepomyślnych żądań, można rozwiązywać problemy z trudno uchwytnymi zdarzeniami, takimi jak słaba wydajność lub błędy związane z uwierzytelnianiem. Ta funkcja powoduje buforowanie zdarzeń śledzenia dla danego żądania i opróżnianie ich na dysk tylko wówczas, gdy żądanie spełni skonfigurowany przez użytkownika warunek błędu.

Domyślna

Domyślna

Domyślna

Domyślna

Rejestrowanie niestandardowe

Rejestrowanie niestandardowe zapewnia obsługę rejestrowania aktywności serwera sieci Web w formacie, który znacznie różni się od sposobu generowania plików dziennika przez usługi IIS. Przy użyciu rejestrowania niestandardowego można utworzyć własny moduł rejestrowania. Moduły rejestrowania niestandardowego dodaje się do usług IIS przez zarejestrowanie nowego składnika COM, który implementuje interfejs ILogPlugin lub ILogPluginEx.

Dostępna

Dostępna

Dostępna

Niedostępna

Rejestrowanie ODBC

Rejestrowanie ODBC zapewnia infrastrukturę, która obsługuje rejestrowanie aktywności serwera sieci Web w bazie danych zgodnej ze standardem ODBC. Korzystając z bazy danych rejestrowania, można programowo wyświetlać i modyfikować dane pochodzące z tej bazy danych na stronie HTML. Można tak zrobić w celu wyszukania w dziennikach określonych zdarzeń do monitorowania.

Dostępna

Dostępna

Niedostępna

Niedostępna

Funkcje zabezpieczeń

Nazwa funkcji / OpisWindows Server 2008 R2 WersjeWindows 7 Ultimate, Professional i EnterpriseWindows 7Wersja Home PremiumWindows 7Wersje Home Basic i Starter

Uwierzytelnianie podstawowe

Uwierzytelnianie podstawowe zapewnia dużą zgodność z przeglądarkami. Ta metoda uwierzytelniania, odpowiednia do małych sieci wewnętrznych, jest rzadko stosowana w publicznym Internecie. Jej główną wadą jest to, że przesyła hasła przez sieć przy użyciu łatwego do odszyfrowania algorytmu. W przypadku przechwycenia te hasła są łatwe do odszyfrowania. Z uwierzytelnianiem podstawowym należy używać protokołu SSL.

Dostępna

Dostępna

Dostępna

Niedostępna

Uwierzytelnianie systemu Windows

Uwierzytelnianie systemu Windows jest niedrogim rozwiązaniem do uwierzytelniania przeznaczonym dla wewnętrznych witryn sieci Web. Ten tryb uwierzytelniania pozwala administratorom w domenie systemu Windows korzystać z infrastruktury domeny do uwierzytelniania użytkowników. Uwierzytelniania systemu Windows nie należy stosować, jeśli użytkownicy wymagający uwierzytelnienia uzyskują dostęp do witryny sieci Web spoza zapór i serwerów proxy.

Dostępna

Dostępna

Niedostępna

Niedostępna

Uwierzytelnianie szyfrowane

Przy uwierzytelnianiu szyfrowanym uwierzytelnienie użytkowników następuje przez wysłanie skrótu hasła do kontrolera domeny systemu Windows. Gdy potrzebne są lepsze zabezpieczenia niż w przypadku uwierzytelniania podstawowego, warto rozważyć użycie uwierzytelniania szyfrowanego, zwłaszcza wówczas, gdy użytkownicy wymagający uwierzytelnienia uzyskują dostęp do witryny sieci Web spoza zapór i serwerów proxy.

Dostępna

Dostępna

Niedostępna

Niedostępna

Uwierzytelnianie mapowań certyfikatów klientów

Uwierzytelnianie mapowań certyfikatów klientów powoduje uwierzytelnianie użytkowników przy użyciu certyfikatów klienta. Certyfikat klienta to identyfikator cyfrowy z zaufanego źródła. Usługi IIS udostępniają dwa typy uwierzytelniania za pomocą mapowania certyfikatu klienta. W tym typie przy użyciu usługi Active Directory zapewniane są mapowania certyfikatów jeden-do-jednego na wielu serwerach sieci Web.

Dostępna

Dostępna

Niedostępna

Niedostępna

Uwierzytelnianie mapowań certyfikatów klientów za pośrednictwem usług IIS

Uwierzytelnianie mapowań certyfikatów klientów za pośrednictwem usług IIS powoduje uwierzytelnianie użytkowników przy użyciu certyfikatów klienta. Certyfikat klienta to identyfikator cyfrowy z zaufanego źródła. Usługi IIS udostępniają dwa typy uwierzytelniania za pomocą mapowania certyfikatu klienta. W tym typie przy użyciu usług IIS zapewniane jest mapowanie certyfikatu jeden-do-jednego lub wiele-do-jednego oraz lepsza wydajność w porównaniu z uwierzytelnianiem mapowań certyfikatów klientów.

Dostępna

Dostępna

Niedostępna

Niedostępna

Autoryzacja adresów URL

Autoryzacja adresów URL umożliwia tworzenie reguł ograniczających dostęp do zawartości sieci Web. Te reguły można powiązać z użytkownikami, grupami lub zleceniami w nagłówkach HTTP. Konfigurując reguły autoryzacji adresów URL, można zablokować użytkownikom nienależącym do określonych grup dostęp do zawartości lub interakcję ze stronami sieci Web.

Dostępna

Dostępna

Dostępna

Dostępna

Filtrowanie żądań

Filtrowanie żądań powoduje analizowanie wszystkich żądań przychodzących do serwera i filtrowanie ich na podstawie reguł ustawionych przez administratora. Wiele złośliwych ataków ma pewne cechy wspólne, takie jak bardzo długie adresy URL lub żądania nietypowych akcji. Filtrując żądania, można próbować ograniczyć skutki tego typu ataków.

Domyślna

Domyślna

Domyślna

Domyślna

Ograniczenia adresów IP i domen

Ograniczenia adresów IP i domen umożliwiają włączanie lub odmawianie zawartości na podstawie adresu IP lub nazwy domeny pochodzenia żądania. Zamiast kontrolować dostęp do zawartości przy użyciu grup, ról lub uprawnień systemu plików NTFS, można określić adresy IP lub nazwy domen.

Dostępna

Dostępna

Dostępna

Dostępna

Funkcje wydajności

Nazwa funkcji / OpisWindows Server 2008 R2 WersjeWindows 7 Ultimate, Professional i EnterpriseWindows 7Wersja Home PremiumWindows 7Wersje Home Basic i Starter

Kompresja zawartości statycznej

Kompresja zawartości statycznej zapewnia infrastrukturę do konfigurowania kompresji HTTP obejmującej zawartość statyczną. Umożliwia to efektywniejsze wykorzystanie przepustowości. W odróżnieniu od odpowiedzi dynamicznych skompresowane odpowiedzi statyczne można buforować bez ujemnego wpływu na zasoby procesora CPU.

Domyślna

Domyślna

Domyślna

Domyślna

Kompresja zawartości dynamicznej

Kompresja zawartości dynamicznej zapewnia infrastrukturę do konfigurowania kompresji HTTP obejmującej zawartość dynamiczną. Włączenie kompresji dynamicznej zawsze powoduje efektywniejsze korzystanie z przepustowości, ale jeśli stopień wykorzystania procesora serwera jest już bardzo duży, obciążenie procesora CPU związane z kompresją dynamiczną może spowolnić działanie witryny.

Dostępna

Dostępna

Dostępna

Dostępna

Narzędzia zarządzania

Nazwa funkcji / OpisWindows Server 2008 R2 WersjeWindows 7 Ultimate, Professional i EnterpriseWindows 7Wersja Home PremiumWindows 7Wersje Home Basic i Starter

Konsola zarządzania usługami IIS

Menedżer usług IIS zapewnia infrastrukturę do zarządzania usługami IIS 7.5 przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika. Przy użyciu Menedżera usług IIS można zarządzać lokalnym lub zdalnym serwerem sieci Web z usługami IIS 7.5.

Domyślna *

Domyślna

Domyślna

Niedostępna

Narzędzia i skrypty zarządzania usługami IIS

Narzędzia i skrypty zarządzania usługami IIS zapewniają infrastrukturę do programowego zarządzania serwerem sieci Web z usługami IIS 7.5 przy użyciu poleceń w oknie wiersza polecenia lub przez uruchamianie skryptów. Tych narzędzi można używać, jeśli zachodzi potrzeba zautomatyzowania poleceń w plikach wsadowych lub jeśli wymagane jest uniknięcie dodatkowych czynności związanych z zarządzaniem usługami IIS przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika.

Dostępna

Dostępna

Dostępna

Dostępna

Usługa zarządzania

Usługa zarządzania zapewnia infrastrukturę umożliwiającą skonfigurowanie interfejsu użytkownika usług IIS 7.5, czyli Menedżera usług IIS, do zdalnego zarządzania w usługach IIS 7.5.

Dostępna

Dostępna

Dostępna

Niedostępna

Zgodność z narzędziami zarządzania usługami IIS 6.0

Zgodność z narzędziami zarządzania usługami IIS 6.0 zapewnia zgodność z następnymi wersjami aplikacji i skryptów korzystających z interfejsów API ABO (Admin Base Object) i ADSI (Active Directory Service Interface). Umożliwia to używanie istniejących skryptów usług IIS 6.0 do zarządzania serwerem sieci Web z usługami IIS 7.5.

Dostępna

Dostępna

Dostępna

Dostępna

Zgodność z metabazą usług IIS

Zgodność z metabazą usług IIS 6.0 zapewnia infrastrukturę do badania i konfigurowania metabazy w taki sposób, aby można było uruchamiać aplikacje i skrypty napisane we wcześniejszych wersjach usług IIS przy użyciu interfejsów API ABO (Admin Base Object) lub ADSI (Active Directory Service Interface).

Dostępna

Dostępna

Dostępna

Dostępna

Zgodność z narzędziami WMI usług IIS 6

Zgodność z narzędziami WMI usług IIS 6.0 zapewnia interfejsy obsługi skryptów Instrumentacji zarządzania Windows (WMI), które umożliwiają programowe zarządzanie zadaniami usług IIS 7.5 i automatyzowanie ich przy użyciu zestawu skryptów tworzonych w dostawcy WMI. Ta usługa umożliwia zarządzanie witrynami przy użyciu narzędzi WMI CIM Studio, WMI Event Registration, WMI Event Viewer i WMI Object Browser.

Dostępna

Dostępna

Dostępna

Niedostępna

Narzędzia obsługi skryptów w usługach IIS 6

Narzędzia obsługi skryptów w usługach IIS 6.0 pozwalają w usługach IIS 7.5 korzystać z narzędzi obsługi skryptów usług IIS 6.0, które zostały utworzone w celu zarządzania usługami IIS 6.0. Jest to szczególnie przydatne, jeśli aplikacje i skrypty korzystają z interfejsów API ADO (ActiveX Data Objects) lub ADSI (Active Directory Service Interface). Narzędzia obsługi skryptów w usługach IIS 6.0 wymagają interfejsu API WAS Configuration.

Dostępna

Dostępna

Dostępna

Niedostępna

Konsola zarządzania usługami IIS 6

Menedżer usług IIS 6.0 zapewnia infrastrukturę do administrowania zdalnymi serwerami usług IIS 6.0 z poziomu tego komputera.

Dostępna *

Dostępna

Dostępna

Niedostępna

* Ten moduł jest niedostępny w instalacji produktu Server Core.

Funkcje serwera FTP (File Transfer Protocol)

Nazwa funkcji / OpisWindows Server 2008 R2 WersjeWindows 7 Ultimate, Professional i EnterpriseWindows 7Wersja Home PremiumWindows 7Wersje Home Basic i Starter

Serwer FTP

Sewer FTP umożliwia transferowanie plików między klientem a serwerem za pomocą protokołu FTP. Użytkownicy mogą ustanowić połączenie FTP i transferować pliki za pomocą klienta FTP lub przeglądarki sieci Web obsługującej protokół FTP.

Dostępna

Dostępna

Niedostępna

Niedostępna

Usługa FTP

Umożliwia publikowanie FTP na serwerze sieci Web.

Dostępna

Dostępna

Niedostępna

Niedostępna

Rozszerzalność protokołu FTP

Włącza obsługę funkcji rozszerzalności protokołu FTP, takich jak dostawcy niestandardowi, platforma ASP.NET i Menedżer usług IIS.

Dostępna

Dostępna

Niedostępna

Niedostępna

Zasoby sieci Web mogące pełnić rolę hosta usług IIS

Nazwa funkcji / OpisWindows Server 2008 R2 WersjeWindows 7 Wersje Ultimate, Professional i EnterpriseWindows 7 Wersja Home PremiumWindows 7 Wersje Home Basic i Starter

Zasoby sieci Web mogące pełnić rolę hosta usług IIS

Składniki aparatu zasobów sieci Web usług IIS mogą być wykorzystywane lub hostowane przez inne aplikacje. Umożliwia to składnikom usług IIS 7 obsługę żądań HTTP bezpośrednio w aplikacji. Dzięki temu możliwe jest udostępnianie podstawowych funkcji serwera sieci Web aplikacjom niestandardowym lub podczas debugowania aplikacji.

Dostępna

Dostępna

Dostępna

Dostępna

Zobacz też


Spis treści