Usługi IIS 7.5 domyślnie nie są instalowane w systemie Windows® 7 Professional, Enterprise ani Windows® 7 Ultimate. Usługi IIS można zainstalować, klikając opcję Funkcje systemu Windows w oknie dialogowym Opcje zaawansowane apletu Programy w Panelu sterowania.

Uwaga

Aby zainstalować usługi IIS 7.5, należy być członkiem grupy Administratorzy.

Instalowanie usług IIS 7.5 w systemie Windows 7

Procedurę tę można wykonać, korzystając z interfejsu użytkownika lub skryptu.

Korzystanie z interfejsu użytkownika
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. W oknie Panel sterowania kliknij ikonę Programy, a następnie kliknij ikonę Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows.

  3. W oknie dialogowym Funkcje systemu Windows kliknij opcję Internetowe usługi informacyjne, a następnie kliknij przycisk OK.

Ważne

Instalując usługi IIS przy użyciu okna Panel sterowania, uzyskuje się instalację domyślną z minimalnym zestawem funkcji. Jeśli wymagane są dodatkowe funkcje usług IIS, takie jak Funkcje tworzenia aplikacji lub Narzędzia zarządzania siecią Web, musisz zaznaczyć w oknie dialogowym Funkcje systemu Windows pola wyboru związane z tymi funkcjami.

Korzystanie ze skryptu
  • Wpisz następujące polecenie w skrypcie:

    start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementConsole;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-ManagementService;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;IIS-LegacySnapIn;IIS-FTPPublishingService;IIS-FTPServer;IIS-FTPManagement;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI

    Ważne

    Jeśli użyjesz tego skryptu, uzyskasz pełną instalację usług IIS 7.5 ze wszystkimi dostępnymi pakietami funkcji. Jeśli nie potrzebujesz wszystkich pakietów funkcji, zmodyfikuj ten skrypt tak, aby instalował tylko wymagane pakiety.

Zobacz też


Spis treści