Okna dialogowe Dodawanie dostawcy i Edytowanie dostawcy umożliwiają dodawanie lub modyfikowanie dostawcy w usługach IIS w przypadku posiadania aplikacji, która przechowuje dane w bazie danych lub innym magazynie danych, korzystając z usługi opartej na dostawcy. Właściwości wyświetlane w oknie dialogowym zależą od typu dodawanego lub edytowanego dostawcy.

Istnieją 3 następujące typy dostawców, których można dodawać lub edytować:

  • Role – udostępnia interfejs między usługą zarządzania rolami programu ASP.NET („menedżerem ról”) a źródłami danych ról.

  • Użytkownicy – udostępnia interfejs między usługą członkostwa programu ASP.NET a źródłami danych członkostwa.

  • Profil – udostępnia interfejs między usługą profilu programu ASP.NET a źródłami danych profilu.

Uwaga

Okna dialogowe Dodawanie dostawcy i Edytowanie dostawcy umożliwiają dodawanie lub edytowanie większości właściwości dostawcy, ale nie wszystkich. Dodatkowe właściwości poszczególnych dostawców można skonfigurować w pliku Web.config aplikacji sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji o dostawcach, zobacz ASP.NET 2.0 Provider Model: Introduction to the Provider Model (w języku angielskim).

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Typ

Ustawia typ dostawcy.

Nazwa

Definiuje nazwę dostawcy.

Zachowanie

Ustawia niektóre zachowania dostawców użytkowników członkostwa. Ustawienie wartości True jednego lub więcej z następujących zachowań włącza to zachowanie:

  • EnablePasswordReset – wskazuje, czy możliwe jest resetowanie haseł przy użyciu metody ResetPassword dostawcy. Ustawienie domyślne to False.

  • EnablePasswordRetrieval – wskazuje, czy możliwe jest pobieranie haseł przy użyciu metody GetPassword dostawcy. Ustawienie domyślne to False.

  • RequiresQuestionAndAnswer – wskazuje, czy podczas wywoływania metod GetPassword i ResetPassword dostawcy musi zostać udzielona odpowiedź na hasło. Ustawienie domyślne to False.

  • RequiresUniqueEmail – wskazuje, czy każdy zarejestrowany użytkownik musi mieć unikatowy adres e-mail. Ustawienie domyślne to False.

  • StorePasswordInSecureFormat – wskazuje, czy hasła powinny być mieszane. Ustawienie domyślne to False.

Dane

Konfiguruje nazwę ciągu połączenia służącego do łączenia się z bazą danych. Wprowadź nazwę ciągu połączenia w polu wyboru Nazwa ciągu połączenia.

Ogólne

Definiuje ustawienia ogólne dla dostawcy. Te ustawienia są opcjonalne i są między innymi następujące:

  • ApplicationName – określa ścieżkę wirtualną aplikacji w polu Nazwa aplikacji. Jeśli nie określisz wartości w polu Nazwa aplikacji, wybrany zostanie domyślny interfejs API członkostwa HttpContext.Current.Request.ApplicationPath. Wartość tę można określić tylko w czasie wykonywania.

  • Description – zawiera opis dostawcy.

Różne

Umożliwia skonfigurowanie par „nazwa i wartość” związanych z konkretnym dostawcą. Aby dodać pary „nazwa i wartość”, kliknij przycisk obok pola Ustawienia związane z dostawcą w sekcji Różne.

Zobacz też


Spis treści