Strona funkcji Poczta e-mail SMTP umożliwia skonfigurowanie dostarczania poczty e-mail z aplikacji korzystających z interfejsu API System.Net.Mail. Można na niej skonfigurować adres e-mail nadawcy w wychodzącej poczcie e-mail i określić, czy poczta e-mail ma być natychmiast dostarczana do serwera SMTP w trybie online, czy przechowywana na dysku, skąd będzie pobierana do dostarczenia w późniejszym czasie.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Adres e-mail

Ustawia adres e-mail, z którego wysyłane są wiadomości e-mail.

Dostarcz pocztę e-mail do sewera SMTP

Konfiguruje interfejs System.Net.Mail tak, aby wiadomości e-mail były dostarczane bezpośrednio do serwera SMTP.

Serwer SMTP

Definiuje unikatową nazwę serwera SMTP.

Użyj nazwy LocalHost

Ustawia LocalHost jako nazwę serwera SMTP. Ustawienie nazwy jako LocalHost oznacza, że wiadomości e-mail będą wysyłane przez interfejs System.Net.Mail do serwera SMTP na komputerze lokalnym.

Port

Ustawia port TCP, przez który interfejs System.Net.Mail będzie próbować się łączyć z docelowym serwerem SMTP. Ustawieniem domyślnym i zalecanym jest port 25, który jest standardowym portem TCP protokołu SMTP.

Ustawienia uwierzytelniania

Określa tryb uwierzytelniania i poświadczenia, jeśli serwer SMTP ich wymaga.

Nie wymagane

Określa, że połączenie się z serwerem SMTP nie wymaga nazwy użytkownika ani hasła.

Windows

Wykorzystuje tożsamość aplikacji. Opcja ta powinna zostać użyta w przypadku konfigurowania hosta inteligentnego do przekazywania wiadomości w sieci lub konfigurowania serwera do odbierania poczty e-mail z witryn wewnętrznych, np. firmowego intranetu.

Określ poświadczenia

Wymaga prawidłowej nazwy użytkownika i hasła. Poświadczenia są przesyłane przez sieć jako zwykły tekst. Aby określić poświadczenia, kliknij przycisk Ustaw. Należy wprowadzić prawidłową nazwę użytkownika w polu tekstowym Nazwa użytkownika i prawidłowe hasło w polu tekstowym Hasło. Wprowadź ponownie hasło w polu tekstowym Potwierdź hasło i kliknij przycisk OK.

Przechowaj pocztę e-mail w katalogu podnoszenia

Konfiguruje interfejs System.Net.Mail tak, aby wiadomości e-mail były przechowywane w lokalizacji pliku na dysku do dostarczenia w późniejszym czasie przez aplikację, na przykład aplikację ASP.NET, lub użytkownika, na przykład administratora.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Zastosuj

Zapisuje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Anuluj

Anuluje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Zobacz też


Spis treści