Okna dialogowe Rejestrowanie modułu macierzystego i Edytowanie rejestracji modułu macierzystego umożliwiają dodawanie i edytowanie modułów macierzystych, które przetwarzają żądania zgłaszane do serwera sieci Web. Usługi IIS zawierają wiele modułów macierzystych do przetwarzania części żądań, takich jak moduł BasicAuthenticationModule, który wykonuje uwierzytelnianie użytkowników w aplikacjach korzystających z uwierzytelniania podstawowego.

Uwaga

Po zarejestrowaniu modułu macierzystego za pomocą tego okna dialogowego należy również dodać go do listy Moduły na serwerze sieci Web, aby umożliwić mu przetwarzanie żądań. Można to zrobić za pomocą okna dialogowego Dodawanie modułu macierzystego po zamknięciu okna dialogowego Rejestrowanie modułu macierzystego lub Edytowanie rejestracji modułu macierzystego.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Nazwa

Wpisz przyjazną nazwę modułu macierzystego.

Ścieżka

Wpisz ścieżkę pliku modułu macierzystego w fizycznym systemie plików, na przykład C:\Moduly\Moj_modul.dll, lub kliknij przycisk przeglądania (...) w celu przejścia do tego pliku.

Zobacz też


Spis treści