Strona Reguły autoryzacji FTP umożliwia zarządzanie listą reguł typu Zezwalaj lub Odmów, które kontrolują dostęp do zawartości. Reguły są wyświetlane na liście i można zmieniać ich kolejność, aby jednocześnie udzielać dostępu niektórym użytkownikom i odmawiać go innym. Ponadto na stronie Reguły autoryzacji FTP są wyświetlane informacje o regułach, takie jak Tryb, Użytkownicy, Role, czy Uprawnienia.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementu Opis

Tryb

Wyświetla typ reguły. Możliwe wartości to Zezwalaj lub Odmów. Wartości Tryb wskazują, czy reguła ma za zadanie zezwalać na dostęp do zawartości, czy odmawiać go.

Uwaga

Jeśli konkretnej roli, użytkownikowi lub grupie odmówiono dostępu przy użyciu jednej reguły, nie można udzielić im dostępu przy użyciu innej reguły. Aby udzielić dostępu, należy utworzyć reguły z regułą Zezwalaj umieszczoną na początku listy.

Użytkownicy

Wyświetla nazwy użytkowników lub grupy użytkowników, których dotyczy reguła.

Role

Wyświetla role systemu Microsoft Windows lub platformy .NET, których dotyczy reguła, na przykład rolę Administrator.

Uprawnienia

Wyświetla uprawnienia FTP, których dotyczy reguła, na przykład Odczyt lub Zapis.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementu Opis

Dodaj regułę Zezwalaj

Otwiera okno dialogowe Dodawanie reguły autoryzacji Zezwalaj, w którym można utworzyć regułę Zezwalaj.

Dodaj regułę Odmów

Otwiera okno dialogowe Dodawanie reguły autoryzacji Odmów, w którym można utworzyć regułę Odmów.

Edytuj

Umożliwia edycję wybranej reguły.

Usuń

Usuwa wybraną regułę.

Uwaga:

W przypadku skonfigurowania ustawień autoryzacji FTP należy również skonfigurować ustawienia uwierzytelniania FTP.

Zobacz też


Spis treści