Strona Wybieranie dostawców śledzenia kreatora Dodawanie reguły śledzenia niepomyślnych żądań lub kreatora Edytowanie reguły śledzenia niepomyślnych żądań umożliwia zdefiniowanie treści śledzenia dla adresu URL. Mogą to być: dostawcy śledzenia, poziom szczegółowości i obszary, jakie mają być śledzone przez dostawcę.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Dostawcy

Określa obszar funkcjonalny śledzenia. Można zaznaczyć jednego lub kilku z następujących dostawców śledzenia:

 • ASP – śledzenie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania żądania strony ASP.

 • ASP.NET – śledzenie przekazywania żądań do i z kodu zarządzanego. Dotyczy to wszystkich żądań plików aspx, a także wszelkich innych żądań przetwarzanych przez moduły zarządzane, np. plików statycznych, w których skonfigurowano korzystanie z uwierzytelniania opartego na formularzach.

 • Rozszerzenie ISAPI – śledzenie przekazywania żądań do i z procesu rozszerzenia ISAPI.

 • Serwer WWW – śledzenie żądań przechodzących przez proces roboczy usług IIS.

Poziom szczegółowości

Określa ilość danych, jaką każdy dostawca będzie umieszczał w pliku śledzenia. Poziomy szczegółowości mają charakter łączny. Oznacza to, że np. w przypadku zaznaczenia opcji Błędy w pliku dziennika będą rejestrowane błędy, błędy krytyczne oraz zdarzenia ogólne. Można zaznaczyć jeden lub kilka z poniższych poziomów szczegółowości:

 • Ogólne – zawiera informacje kontekstowe o wykonywanym żądaniu, np. zdarzenie IISGeneralEvents::GENERAL_REQUEST_START w usługach IIS 7 rejestruje adres URL i zlecenie dla żądania.

 • Błędy krytyczne – zawiera informacje o czynnościach, które mogą spowodować zakończenie procesu lub wkrótce spowodują jego zakończenie.

 • Błędy – zawiera informacje o składnikach, które próbowano uruchomić na serwerze, ale wystąpił w nich błąd i dalsze realizowanie żądań jest niemożliwe. Zazwyczaj to te właśnie błędy są przyczyną zakończenia przetwarzania żądania, kiedy jest ono w ogóle spowodowane przez jeden z typów błędu. Przykładem może być zdarzenie autoryzacji.

 • Ostrzeżenia – zawiera informacje o składnikach, które próbowano uruchomić na serwerze, ale wystąpił w nich błąd. Mimo to kontynuacja przetwarzania żądań jest możliwa.

 • Informacje – zawiera ogólne informacje o żądaniach.

 • Pełne – zawiera szczegółowe informacje o żądaniach.

Obszary

Definiuje obszary, które będą śledzone przez dostawcę.

W przypadku wybrania dostawcy śledzenia środowiska ASP.NET należy zaznaczyć jeden lub kilka z poniższych obszarów:

 • Infrastruktura – śledzenie zdarzeń dotyczących głównie uzyskiwania dostępu i opuszczania różnych składników infrastruktury środowiska ASP.NET.

 • Moduł – śledzenie zdarzeń uzyskiwania dostępu do różnych modułów potoku HTTP i opuszczania tych modułów. W tym obszarze są również rejestrowane zdarzenia zachodzące w modułach zarządzanych.

 • Strona – generowanie zdarzeń śledzenia odpowiadających wykonywaniu różnych zdarzeń dotyczących stron ASP.NET, np. Page_Load. W tym obszarze są również rejestrowane zdarzenia Trace.Write i Trace.Warn dotyczące stron ASP.NET.

 • Usługi aplikacji – śledzenie zdarzeń rejestrowanych jako element nowych funkcji usług aplikacji.

Jeśli zostanie wybrany dostawca usług śledzenia serwera WWW, należy zaznaczyć jeden lub kilka z poniższych obszarów:

 • Uwierzytelnianie – śledzenie prób uwierzytelniania; zapisywane informacje obejmują nazwę uwierzytelnianego użytkownika, tryb uwierzytelniania (anonimowe, podstawowe itp.) oraz rezultat próby (pomyślna, nieudana, zakończona wystąpieniem błędu itd.).

 • Zabezpieczenia – generowanie zdarzeń śledzenia związanych z odrzucaniem żądań przez serwer usług IIS ze względów związanych z zabezpieczeniami, np. odmówienie klientowi dostępu do zasobu.

 • Filtr – określenie czasu przetwarzania poszczególnych żądań przez filtr ISAPI.

 • Plik statyczny – śledzenie czasu realizacji żądań dostępu do plików statycznych oraz ewentualnych zmian w żądaniach, wprowadzanych przez filtry.

 • CGI – generowanie zdarzeń śledzenia żądań dostępu do plików CGI.

 • Kompresja – generowanie zdarzeń śledzenia dla skompresowanych odpowiedzi.

 • Pamięć podręczna – generowanie zdarzeń śledzenia dla operacji w pamięci podręcznej, skojarzonych z żądaniem.

 • Powiadomienia o żądaniach – przechwytywanie wszystkich powiadomień o żądaniach, zarówno na wejściu, jak i na wyjściu.

 • Moduł – śledzenie zdarzeń uzyskiwania dostępu do różnych modułów potoku HTTP i opuszczania tych modułów. W tym obszarze są również rejestrowane zdarzenia zachodzące w modułach zarządzanych.

Zobacz też


Spis treści