Strona funkcji Filtrowanie żądań umożliwia skonfigurowanie reguł filtrowania dla witryny sieci Web. Podobnie jak w przypadku filtrowania żądań dostępu do witryn FTP, funkcja filtrowania żądań dostępu do witryn sieci Web pozwala ograniczyć zachowania protokołów i zawartości.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementu Opis

Rozszerzenia nazw plików

Określa listę rozszerzeń nazw plików, dla których usługa filtrowania żądań ma zezwalać na dostęp lub go odmawiać.

Reguły

Zawiera listę reguł filtrowania oraz konkretnych parametrów, których powinna szukać usługa filtrowania żądań. Do parametrów tych należą m.in. nagłówki, rozszerzenia nazw plików i niedozwolone ciągi.

Segmenty ukryte

Określa listę ukrytych segmentów, którym usługa filtrowania żądań ma odmawiać dostępu. Segmenty te nie będą wyświetlane na listach zawartości katalogów.

Odmów sekwencji URL

Określa listę sekwencji URL, dla których usługa filtrowania żądań ma odmawiać dostępu.

Zlecenia HTTP

Określa listę zleceń HTTP, dla których usługa filtrowania żądań ma zezwalać na dostęp lub go odmawiać.

Nagłówki

Określa nagłówki wraz z limitami rozmiaru, którym usługa filtrowania żądań ma odmawiać dostępu.

Ciągi zapytań

Określa ciągi zapytań, dla których usługa filtrowania żądań ma odmawiać dostępu.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementu Opis

Edytuj ustawienia funkcji

Otwiera okno dialogowe Edytowanie ustawień filtrowania żądań umożliwiające skonfigurowanie właściwości ogólnych i ograniczeń żądań.

Usuń

Usuwa z listy rozszerzenie nazwy pliku, regułę, segment ukryty, sekwencję URL, zlecenie HTTP, nagłówek lub ciąg zapytania.


Spis treści