Rola Serwer sieci Web (IIS) w systemie Windows Server® 2008 R2 umożliwia udostępnianie użytkownikom informacji przez Internet, intranet lub ekstranet. System Windows Server 2008 R2 udostępnia usługi IIS 7.5, które tworzą platformę integrującą składniki IIS, ASP.NET i Windows Communication Foundation. Do kluczowych funkcji i usprawnień usług IIS 7.5 należą:

 • Zintegrowane rozszerzenia

  • Usługi WebDAV i FTP

  • Filtrowanie żądań

  • Moduły pakietu administracyjnego

 • Udoskonalenia zarządzania

  • Analizator najważniejszych wskazówek

  • Moduł IIS dla środowiska Windows PowerShell™

  • Rejestrowanie i śledzenie konfiguracji

 • Udoskonalenia hostowania aplikacji

  • Ograniczanie funkcjonalności usług

  • Konta usług zarządzanych

  • Zasoby sieci Web mogące pełnić rolę hosta

  • Śledzenie niepomyślnych żądań w przypadku obiektów FastCGI

 • Udoskonalenia obsługi platformy .NET w produkcie Server Core

W następnych sekcjach znajduje się więcej informacji na temat roli Serwer sieci Web (IIS), wymaganych i opcjonalnych funkcjach serwera sieci Web usług IIS oraz sprzętu i oprogramowania używanych do uruchamiania serwera sieci Web usług IIS. Na końcu tego tematu zostały podane informacje, jak otworzyć interfejs serwera sieci Web oraz uzyskać więcej informacji na temat serwerów sieci Web usług IIS.

Co to są serwery sieci Web?

Serwery sieci Web są to komputery mające specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające im przyjmowanie żądań z komputerów klienckich i zwracanie odpowiedzi na te żądania. Serwery sieci Web umożliwiają udostępnianie informacji przez Internet lub w sieci intranet i ekstranet.

Serwer sieci Web usług IIS 7 umożliwia:

 • udostępnianie użytkownikom informacji przez Internet.

 • pobieranie i przekazywanie treści przez użytkowników przy użyciu protokołu FTP lub WebDAV (World Wide Web Distributed Versioning and Authoring).

 • obsługę usług sieci Web zawierających logikę biznesową dla aplikacji trzeciej warstwy.

 • dystrybucję aplikacji do użytkowników przez Internet zamiast przy użyciu nośników fizycznych, takich jak dyskietki lub dyski CD.

Serwery sieci Web mogą być przydatne dla różnych klientów i potrzeb. Na przykład:

 • Właściciele małych firm mogą udostępniać informacje o swoich usługach przy użyciu prostej witryny sieci Web.

 • Właściciele średnich firm mogą oferować swoje towary i usługi przy użyciu systemu składania zamówień online składającego się z różnych aplikacji w witrynie.

 • Duże przedsiębiorstwa mogą opracować i udostępnić aplikacje biznesowe pracownikom za pomocą intranetów korporacyjnych.

 • Usługodawcy internetowi mogą udostępniać indywidualnym klientom miejsce i usługi na serwerze w celu obsługi różnych treści i aplikacji w trybie online.

 • Korporacje mogą udostępniać odpowiednie informacje i aplikacje partnerom biznesowym za pomocą ekstranetów.

Nowe funkcje roli serwera sieci Web w systemie Windows Server 2008 R2

Następne sekcje zawierają opis funkcji i ulepszeń usług IIS 7, które stanowią platformę sieci Web w systemie Windows Server 2008 R2.

Zintegrowane rozszerzenia

Wykorzystując rozszerzalną modułową architekturę wprowadzoną w programie IIS 7, nowe usługi IIS 7.5 integrują i rozbudowują istniejące rozszerzenia, zapewniając przy tym możliwość dodatkowego rozszerzania i dostosowywania.

Usługi WebDAV i FTP

Dostępne w programie IIS 7 usługi WebDAV i FTP zostały znacznie rozbudowane przez wprowadzenie wielu nowych funkcji, które umożliwiają autorom rozwiązań internetowych bardziej niezawodne i bezpieczniejsze niż kiedykolwiek publikowanie treści. Nowe moduły FTP i WebDAV udostępniają również administratorom serwerów sieci Web dodatkowe opcje uwierzytelniania, przeprowadzania inspekcji i rejestrowania.

Filtrowanie żądań

Moduł filtrowania żądań, dostępny poprzednio jako rozszerzenie usług IIS 7, pomaga zapobiegać przedostaniu się potencjalnie niebezpiecznych żądań do serwera, umożliwiając ograniczanie bądź blokowanie określonych żądań HTTP.

Moduły pakietu administracyjnego

Moduły rozszerzeń dostępne poprzednio dla usług IIS 7 jako część pakietu administracyjnego usług IIS zawierają dodatkowe narzędzia, które pomagają w administrowaniu serwerem sieci Web usług IIS 7.5 przy użyciu programu Menedżer usług IIS. Moduły zawierają edytor konfiguracji oraz rozszerzenia interfejsu użytkownika pomagające w zarządzaniu regułami filtrowania żądań oraz ustawieniami aplikacji ASP.NET i FastCGI.

Udoskonalenia zarządzania

Usługi IIS 7.5 wykorzystują tę samą architekturę zarządzania rozproszonego i delegowanego, co usługi IIS 7, udostępniając przy tym nowe narzędzia administracyjne.

Analizator najważniejszych wskazówek

Analizator najważniejszych wskazówek to narzędzie do zarządzania dostępne z poziomu Menedżera serwera i środowiska Windows PowerShell. Analizator może pomóc administratorom w eliminacji niezgodności z najważniejszymi wskazówkami, przeszukując serwer sieci Web usług IIS 7.5 i zgłaszając znalezione potencjalne problemy konfiguracyjne.

Moduł IIS dla środowiska Windows PowerShell

Moduł IIS dla środowiska Windows PowerShell to przystawka programu Windows PowerShell umożliwiająca przeprowadzanie zadań administracyjnych usług IIS 7 oraz zarządzanie danymi czasu wykonywania i konfiguracją usług IIS. Ponadto zestaw zorientowanych na zadania apletów poleceń udostępnia prosty sposób zarządzania witrynami, aplikacjami i serwerami sieci Web.

Rejestrowanie i śledzenie konfiguracji

Rejestrowanie i śledzenie konfiguracji umożliwia nadzorowanie dostępu do konfiguracji usług IIS oraz śledzenie pomyślnych i nieudanych zmian za pomocą nowych dzienników udostępnionych w Podglądzie zdarzeń.

Udoskonalenia hostowania aplikacji

Dzięki udostępnieniu nowych funkcji, które pomagają zwiększyć bezpieczeństwo i ułatwiają diagnostykę, usługi IIS 7.5 stały się jeszcze bardziej elastyczną i łatwiejszą w zarządzaniu platformą dla wielu typów aplikacji sieci Web, np. w technologii ASP.NET czy PHP.

Ograniczanie funkcjonalności usług

Wykorzystując zastosowany w usługach IIS 7 model izolacji puli aplikacji, który zapewnia zwiększone bezpieczeństwo i niezawodność, usługi IIS 7.5 uruchamiają każdy proces puli aplikacji przy użyciu unikatowej tożsamości o obniżonych uprawnieniach.

Konta usług zarządzanych

Konta domen z hasłami zarządzanymi przez komputer hosta są teraz obsługiwane jako tożsamości usług w usługach IIS 7.5. Oznacza to, że administratorzy serwerów nie muszą się już martwić o wygasające hasła puli aplikacji.

Zasoby sieci Web mogące pełnić rolę hosta

Składniki aparatu zasobów sieci Web usług IIS mogą być wykorzystywane lub hostowane przez inne aplikacje. Umożliwia to składnikom usług IIS 7 obsługę żądań HTTP bezpośrednio w aplikacji. Dzięki temu możliwe jest udostępnianie podstawowych funkcji serwera sieci Web aplikacjom niestandardowym lub podczas debugowania aplikacji.

Śledzenie niepomyślnych żądań w przypadku obiektów FastCGI

Usługi IIS 7.5 umożliwiają programistom PHP korzystającym z modułu FastCGI implementację śledzenia wywołań IIS w aplikacjach. Pozwala to rozwiązywać problemy związane z błędami aplikacji przy wykorzystaniu śledzenia niepomyślnych żądań w usługach IIS do debugowania kodu podczas opracowywania programów.

Udoskonalenia obsługi platformy .NET w produkcie Server Core

Opcja instalacji produktu Server Core w systemie Windows Server 2008 R2 zapewnia obsługę środowisk .NET Framework 2.0, 3.0, 3.5.1 i 4.0. Oznacza to możliwość hostowania aplikacji ASP.NET, zdalnego przeprowadzania zadań administracyjnych przy użyciu programu Menedżer usług IIS oraz lokalnego wykonywania apletów poleceń dołączonych do modułu IIS dla środowiska Windows PowerShell.

Sprzęt i oprogramowanie dla roli serwera sieci Web

Wymagania sprzętowe i programowe dotyczące roli serwera sieci Web są takie same, jak wymagania dla systemu Windows Server 2008 R2. W celu określenia wymaganej wydajności serwera i odpowiedniego jej dopasowania należy użyć liczników wydajności, wyników testów laboratoryjnych, istniejących danych ze środowisk produkcyjnych i wdrożeń pilotażowych.

Instalowanie serwera sieci Web usług IIS

Po zakończeniu instalacji systemu operacyjnego wyświetlana jest lista początkowych zadań konfiguracji. Aby zainstalować rolę Serwer sieci Web (IIS), na liście zadań kliknij przycisk Dodaj role, a następnie kliknij opcję Serwer sieci Web (IIS). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących instalowania usług IIS, zobacz temat Instalacja.

Zarządzanie serwerem sieci Web usług IIS

Po zainstalowaniu usług IIS należy zgodnie z poniższymi procedurami otworzyć program Menedżer usług IIS w systemie Windows Server 2008 R2 lub Windows® 7..

Aby otworzyć Menedżera usług IIS w systemie Windows Server 2008 R2
 • Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS).

Aby otworzyć Menedżera usług IIS w systemie Windows 7
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. W oknie Panel sterowania kliknij ikonę System i konserwacja.

 3. W oknie System i konserwacja kliknij pozycję Narzędzia administracyjne.

 4. W oknie Narzędzia administracyjne kliknij pozycję Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS).

Aby uzyskać więcej informacji

Aby dowiedzieć się więcej o roli serwera sieci Web, należy przejrzeć Pomoc na serwerze. W tym celu należy otworzyć program Menedżer usług IIS w sposób opisany w poprzedniej sekcji, a następnie nacisnąć klawisz F1.

Aby uzyskać więcej informacji o roli serwera sieci Web, zobacz tematy dotyczące systemu Windows Server 2008 R2 w sieci Web:


Spis treści