Okno dialogowe Ograniczenia żądań umożliwia określanie dodatkowych ograniczeń, takich jak żądany typ zasobu lub zlecenie HTTP, które dotyczą przetwarzania żądań przez obsługę. Ograniczenia należy konfigurować tylko w sytuacji, gdy istnieje konkretna potrzeba zawężenia warunków, w jakich obsługa ma przetwarzać żądania. Jeśli nie zostaną określone żadne ograniczenia, obsługi będą przetwarzać żądania niezależnie od żądanego typu zasobu i określonych zleceń HTTP.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Mapowanie

Konfigurując opcje na tej karcie, można ograniczyć mapowanie obsługi do żądań dotyczących określonych typów zasobów, takich jak plik lub folder. Jeśli opcje na tej karcie pozostaną nieskonfigurowane, obsługa będzie przetwarzać żądania niezależnie od typu zasobu określonego w żądaniu.

Wywołaj obsługę tylko, jeśli żądanie jest mapowane na

To pole wyboru na karcie Mapowanie należy zaznaczyć w przypadku, jeśli mapowanie obsługi ma działać tylko w odniesieniu do żądań określonego typu zasobu, takiego jak plik lub folder. Zaznaczenie tego pola wyboru wymusza wskazanie typu zasobu przez zaznaczenie jednej z opcji poniżej niego.

Plik

Zaznacz tę opcję, jeśli obsługa ma przetwarzać żądania plików o określonej nazwie lub rozszerzeniu. Na przykład obsługa ASPClassic przetwarza żądania plików asp. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku zaznaczenia pola wyboru Wywołuj obsługę tylko, jeśli żądanie jest mapowane na.

Folder

Zaznacz tę opcję, jeśli obsługa ma przetwarzać żądania folderu. Można wprowadzić to ograniczenie, jeśli istnieje folder o zawartości, którą ma przetwarzać określona obsługa. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku zaznaczenia pola wyboru Wywołuj obsługę tylko, jeśli żądanie jest mapowane na.

Plik lub folder

Zaznacz tę opcję, jeśli obsługa ma przetwarzać żądania zarówno plików, jak i folderów. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku zaznaczenia pola wyboru Wywołuj obsługę tylko, jeśli żądanie jest mapowane na.

Zlecenia

Konfigurując opcje na tej karcie, można ograniczyć mapowanie obsługi do określonych zleceń HTTP umieszczanych przez klientów w nagłówkach HTTP zawartych w wysyłanych przez nich żądaniach.

Wszystkie zlecenia

Zaznacz tę opcję, jeśli obsługa ma przetwarzać wszystkie żądania, niezależnie od zleceń określonych przez klienta. Ta opcja jest domyślnie zaznaczona.

Jedno z następujących zleceń

Zaznacz tę opcję, jeśli obsługa ma przetwarzać żądania tylko w sytuacji, gdy klient umieści w żądaniu określone zlecenie lub zlecenia HTTP. W towarzyszącym polu tekstowym wpisz zlecenie lub zlecenia HTTP, które mapowanie obsługi ma uwzględniać. Jeśli na przykład obsługa ma przetwarzać żądania klientów zawierające zlecenie GET, wpisz GET.

Dostęp

Zaznaczając jedną z opcji na tej karcie, można skonfigurować rodzaj dostępu wymagany przez daną obsługę w celu jej uruchamiania w katalogu wirtualnym. Od tego ustawienia (oraz do zasad dostępu funkcji ustawionych w oknie dialogowym Edytowanie uprawnień funkcji) zależy możliwość uruchamiania obsługi.

Ważne

Należy się upewnić, że wymagane ustawienie dostępu obsługi jest poprawne, ponieważ w przeciwnym razie obsługa może zostać uruchomiona w sposób niezamierzony. Na przykład, jeśli wymagany dostęp typu Wykonaj obsługi ISAPI-dll zostanie zmieniony na dostęp typu Odczyt, uruchamianie rozszerzeń ISAPI będzie możliwe nawet wówczas, gdy w zasadach dostępu funkcji będzie włączone tylko ustawienie Odczyt.

Zaznacz jedną z następujących opcji:

  • Brak: obsługa będzie uruchamiana nawet w przypadku niewłączenia opcji zasad dostępu.

  • Odczyt: obsługa będzie uruchamiana, jeśli w zasadach dostępu będzie włączone ustawienie Odczyt.

  • Zapis: obsługa będzie uruchamiana, jeśli w zasadach dostępu będzie włączone ustawienie Zapis.

  • Skrypt: obsługa będzie uruchamiana, jeśli w zasadach dostępu będzie włączone ustawienie Skrypt. Jest to ustawienie domyślne.

  • Wykonaj: obsługa będzie uruchamiana, jeśli w zasadach dostępu będzie włączone ustawienie Wykonaj.

Zobacz też


Spis treści