Strona funkcji Filtry ISAPI umożliwia zarządzanie listą plików dll, które zmieniają lub rozszerzają funkcje dostępne w usługach IIS. Na przykład filtr ISAPI może określać, które pliki są mapowane na adres URL, modyfikować odpowiedź wysyłaną przez serwer lub wykonywać inne akcje modyfikujące zachowanie serwera.

Uwaga

Filtry i rozszerzenia ISAPI zostaną zastąpione przez nowy interfejs API modułów usług IIS. Aby uzyskać więcej informacji o interfejsie API modułów usług IIS, zobacz Moduły HTTP w kodzie macierzystym (strona może być w języku angielskim).

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji, lub grupować podobne elementy, wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijanej Grupuj według.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Nazwa

Wyświetla nazwę filtru ISAPI.

Plik wykonywalny

Wyświetla ścieżkę pliku dll filtru ISAPI, na przykład %SystemDrive%\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_filter.dll.

Typ wpisu

Wskazuje, czy element jest lokalny, czy odziedziczony. Elementy lokalne są odczytywane z bieżącego pliku konfiguracji, a elementy odziedziczone – z nadrzędnego pliku konfiguracji.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Dodaj

Otwiera okno dialogowe Dodawanie filtru ISAPI, w którym można dodać filtr ISAPI.

Edytuj

Otwiera okno dialogowe Edytowanie filtru ISAPI, w którym można edytować wybrany filtr ISAPI.

Zmień nazwę

Włącza pole Nazwa wybranego filtru ISAPI, umożliwiając zmianę nazwy tego filtru.

Usuń

Usuwa element wybrany z listy na stronie funkcji.

Uwaga

Jeśli usuwany jest filtr ISAPI na poziomie serwera, w celu wprowadzenia zmian należy ponownie uruchomić usługę WWW (W3SVC).

Przywróć odziedziczone

Przywraca funkcję do ustawień odziedziczonych z konfiguracji nadrzędnej. Powoduje to usunięcie lokalnych ustawień konfiguracyjnych funkcji, w tym elementów z listy. Ta akcja jest niedostępna na poziomie serwera.

Wyświetl listę uporządkowaną

Wyświetla listę w kolejności konfiguracji. Po wybraniu formatu listy uporządkowanej można tylko przenosić elementy w górę i w dół na liście. Inne akcje znajdujące się w okienku Akcje zostaną wyświetlone dopiero po wybraniu formatu listy nieuporządkowanej.

Przenieś w górę

Przenosi wybrany element w górę na liście. Ta akcja jest dostępna tylko po wyświetleniu elementów w formacie listy uporządkowanej.

Uwaga

Jeśli na poziomie podrzędnym nastąpi zmiana kolejności elementów listy, po takiej zmianie kolejności listy element podrzędny przestanie dziedziczyć ustawienia z poziomu nadrzędnego (dotyczy to wszelkich elementów dodawanych do listy lub usuwanych z niej na poziomie nadrzędnym). Aby ustawienia były dziedziczone z poziomu nadrzędnego, należy odwrócić wszystkie zmiany wprowadzone na poziomie podrzędnym, korzystając z akcji Przywróć odziedziczone w okienku Akcje.

Przenieś w dół

Przenosi wybrany element w dół na liście. Ta akcja jest dostępna tylko po wyświetleniu elementów w formacie listy uporządkowanej.

Uwaga

Jeśli na poziomie podrzędnym nastąpi zmiana kolejności elementów listy, po takiej zmianie kolejności listy element podrzędny przestanie dziedziczyć ustawienia z poziomu nadrzędnego (dotyczy to wszelkich elementów dodawanych do listy lub usuwanych z niej na poziomie nadrzędnym). Aby ustawienia były dziedziczone z poziomu nadrzędnego, należy odwrócić wszystkie zmiany wprowadzone na poziomie podrzędnym, korzystając z akcji Przywróć odziedziczone w okienku Akcje.

Wyświetl listę nieuporządkowaną

Wyświetla listę w formacie nieuporządkowanym. Po wybraniu formatu listy nieuporządkowanej można sortować i grupować elementy znajdujące się na liście oraz wykonywać akcje dostępne w okienku Akcje.

Zobacz też


Spis treści