Strona Ustawienia WebDAV umożliwia modyfikację ustawień funkcji WebDAV.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Zezwalaj na nieznane typy MIME

Określa, czy jest dozwolony dostęp do typów zawartości, które nie mają jawnie zdefiniowanych typów MIME.

Domyślny typ MIME

Określa domyślny typ MIME używany dla typów zawartości, które nie mają jawnie zdefiniowanych typów MIME.

Zezwalaj na blokady

Określa, czy są obsługiwane blokady WebDAV.

Dostawca blokad

Określa dostawcę używanego, gdy klienci internetowi żądają blokad.

Wymagaj blokady zapisu

Określa, czy jest wymagana blokada, zanim klienci internetowi będą mogli zapisywać dokumenty na serwerze.

Zezwalaj na anonimowe zapytania dotyczące właściwości

Określa, czy klienci internetowi mogą anonimowo żądać właściwości.

Zezwalaj na właściwości niestandardowe

Określa, czy są obsługiwane właściwości niestandardowe.

Uwaga

Właściwości systemu plików (np. rozmiar pliku, data modyfikacji itp.) są zawsze obsługiwane.

Zezwalaj na nieograniczonej głębokości zapytania dotyczące właściwości

Określa, czy klienci internetowi mogą żądać właściwości dla zawartości umieszczonej głębiej niż bieżąca kolekcja obiektów nadrzędnych i podrzędnych.

Uwaga

Wykonywanie zapytań o właściwości z nieograniczoną głębokością może wymagać bardzo długiego czasu przetwarzania w systemie.

Magazyn właściwości

Otwiera okno dialogowe Edytor kolekcji przestrzeni nazw, które umożliwia określanie dostawców właściwości dla przestrzeni nazw XML funkcji WebDAV.

Zezwalaj na filtrowanie rozszerzeń plików

Określa, czy ustawienia filtrowania żądań poprzez rozszerzenia nazwy plików dotyczą żądań WebDAV.

Ważne

Jeśli ustawienie Zezwalaj na filtrowanie rozszerzeń plików ma wartość Prawda, żądania WebDAV dotyczące plików z rozszerzeniami nazw blokowanymi przez filtr żądań będą odrzucane. Na przykład użytkownik może nie mieć możliwości edytowania pliku z rozszerzeniem nazwy pliku config, jeśli dla ustawienia Zezwalaj na filtrowanie rozszerzeń plików określi wartość Prawda i rozszerzenie config znajduje się na liście blokowanych rozszerzeń nazw plików.

Zezwalaj na filtrowanie segmentów ukrytych

Określa, czy ustawienia filtrowania żądań dla segmentów ukrytych dotyczą żądań WebDAV.

Ważne

Jeśli ustawienie Zezwalaj na filtrowanie segmentów ukrytych ma wartość Prawda, żądania WebDAV dotyczące segmentów plików blokowanych przez filtr żądań będą odrzucane. Na przykład użytkownik może nie mieć możliwości edytowania plików w folderze App_Code lub Bin, jeśli dla ustawienia Zezwalaj na filtrowanie segmentów ukrytych określi wartość Prawda.

Zezwalaj na filtrowanie zleceń

Określa, czy ustawienia filtrowania żądań dla zleceń HTTP dotyczą żądań WebDAV.

Ważne

Jeśli ustawienie Zezwalaj na filtrowanie zleceń ma wartość Prawda, żądania WebDAV ze zleceniami HTTP blokowanymi przez filtr żądań będą odrzucane. Na przykład użytkownik może nie mieć możliwości edytowania pliku, jeśli dla ustawienia Zezwalaj na filtrowanie zleceń określi wartość Prawda i skonfiguruje filtrowanie żądań w taki sposób, aby był blokowany dostęp do zleceń WebDAV, takich jak PROPFIND czy PUT.

Zezwalaj na wyświetlanie plików ukrytych

Określa, czy zawartość oznaczona jako ukryta na serwerze będzie zwracana na listach plików.

Zezwalaj na wiele sekcji właściwości

Określa, czy właściwości WebDAV mogą być określane w wielu sekcjach XML <prop></prop>.

Uwaga

Ta składnia jest używana w przypadku niektórych klientów internetowych.

Zwróć kompaktowy kod XML

Określa, czy moduł WebDAV ma pomijać wysyłanie sekwencji „powrót karetki/wysuw wiersza” po każdym wierszu kodu XML w odpowiedziach WebDAV.

Zwróć właściwość IsHidden

Określa, że moduł WebDAV ma zwracać właściwość IsHidden dla zawartości.

Uwaga

Ta właściwość jest używana w przypadku niektórych klientów internetowych.

Zwróć właściwość IsCollection

Określa, czy moduł WebDAV ma zwracać właściwość IsCollection dla zawartości.

Uwaga

Ta właściwość jest używana w przypadku niektórych klientów internetowych.

Zwróć nagłówek MS-Author-Via

Określa, czy moduł WebDAV ma zwracać nagłówek MS-Author-Via.

Uwaga

Ten nagłówek jest używany w przypadku niektórych klientów Microsoft WebDAV.

Wymagaj dostępu SSL

Określa, że w przypadku wszystkich żądań WebDAV musi być używany protokół SSL.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Reguły autorstwa WebDAV

Otwiera stronę funkcji Reguły autorstwa WebDAV umożliwiającą modyfikowanie listy reguł autorstwa WebDAV.


Spis treści