Strona Ustawienia powiązań i protokołu SSL Kreatora publikowania witryny FTP umożliwia określenie ustawień powiązań i protokołu SSL.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Adres IP

Określa adres IP witryny FTP. Wartość domyślna to Wszystkie nieprzypisane.

Port

Określa port, na którym witryna FTP ma nasłuchiwać żądań przychodzących. Wartość domyślna dla usługi FTP to 21.

Włącz nazwy hostów wirtualnych

Określa, czy są włączone nazwy hostów wirtualnych FTP.

Uwaga

Niektórzy klienci FTP nie obsługują nazw hostów wirtualnych FTP.

Host wirtualny

Określa nazwę hosta wirtualnego. Dzięki hostom wirtualnym można mieć wiele witryn FTP o jednym adresie IP, używając portu domyślnego.

Uruchom automatycznie witrynę FTP

Określa, czy witryna FTP ma być uruchamiana automatycznie wraz z uruchomieniem usługi FTP.

Certyfikat SSL

Określa certyfikat SSL, który ma być używany.

Uwaga

Jeśli nie ma zainstalowanych żadnych certyfikatów SSL, ta lista rozwijana jest pusta.

Brak SSL

Określa, że protokół SSL nie będzie używany.

Zezwalaj na SSL

Określa, że używanie protokołu SSL jest dozwolone.

Wymagaj SSL

Określa, że używanie protokołu SSL jest wymagane. Jest to ustawienie domyślne.


Spis treści