Strona kreatora Określanie szczegółów połączenia z aplikacją umożliwia określenie aplikacji, z którą ma zostać nawiązane połączenie w programie Menedżer usług IIS. Informacje niezbędne do nawiązania połączenia z aplikacją powinien podać administrator serwera.

Jeśli podczas próby połączenia z serwerem wystąpi błąd, należy sprawdzić, czy nie wystąpiły następujące problemy:

  • Jedna z wartości, na przykład nazwa serwera lub poświadczenia użytkownika, została wpisana nieprawidłowo.

  • Na serwerze sieci Web, z którym jest nawiązywane połączenie, nie są uruchomione usługi IIS. Przy użyciu programu Menedżer usług IIS w usługach IIS nie można łączyć się z serwerem sieci Web, na którym działa poprzednia wersja usług IIS.

  • Na serwerze sieci Web nie jest uruchomiona usługa zarządzania.

  • Połączenie jest niemożliwe na skutek działania reguły zapory.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Nazwa serwera

Wpisz nazwę serwera zawierającego aplikację, z którą chcesz się połączyć. Jeśli serwer używa portu innego niż 8172 (domyślny port skonfigurowany dla usługi zarządzania), wpisz nazwę i numer portu serwera rozdzielone dwukropkiem (:). Na przykład wpisz contoso:8080, aby połączyć się z serwerem o nazwie contoso, jeśli w usłudze zarządzania skonfigurowano akceptowanie połączeń na porcie 8080. Inny sposób to wpisanie adresu IPv4 lub IPv6 w nawiasach kwadratowych ([]).

Nazwa witryny

Wpisz przyjazną nazwę witryny zawierającej aplikację, z którą chcesz się połączyć.

Nazwa aplikacji

Wpisz nazwę aplikacji, z którą chcesz się połączyć.

Zobacz też


Spis treści