Strona Strona główna umożliwia wyświetlanie i dostęp do listy funkcji, które można konfigurować w programie Menedżer usług IIS.

Lista rozwijana Grupuj według umożliwia grupowanie podobnych funkcji, a lista rozwijana Widok – wyświetlanie funkcji w różnych formatach, takich jak ikony lub szczegóły. W przypadku wybrania opcji Szczegóły z listy rozwijanej Widok można posortować funkcje, klikając jedną z kolumn na stronie Strona główna.

Strona główna jest wyświetlana pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

  • Wybrano opcję Widok funkcji.

  • W drzewie zlokalizowanym w okienku Połączenia zaznaczono serwer sieci Web, witrynę, aplikację, katalog wirtualny lub katalog fizyczny albo na liście Widok zawartości zaznaczono plik, a następnie kliknięto opcję Przełącz do widoku funkcji.

Zobacz też


Spis treści