Strona Reguły autoryzacji umożliwia zarządzanie listą reguł typu Zezwalaj lub Odmów, które kontrolują dostęp do zawartości.

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Tryb

Wyświetla typ reguły. Możliwe wartości to Zezwalaj lub Odmów. Wartości Tryb wskazują, czy reguła ma za zadanie zezwalać na dostęp do zawartości, czy odmawiać go.

Uwaga

   Jeśli konkretnej roli, użytkownikowi lub grupie odmówiono dostępu przy użyciu jednej reguły, nie można udzielić im dostępu przy użyciu innej reguły.

Użytkownicy

Wyświetla typ użytkownika, nazwy użytkowników lub grupy użytkowników, których dotyczy reguła.

Role

Wyświetla role systemu Microsoft Windows, których dotyczy reguła, na przykład rolę Administrator.

Zlecenia

Wyświetla zlecenia HTTP, których dotyczy reguła, na przykład GET lub POST.

Typ wpisu

Wskazuje, czy element jest lokalny, czy odziedziczony. Elementy lokalne są odczytywane z bieżącego pliku konfiguracji, a elementy odziedziczone – z nadrzędnego pliku konfiguracji.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Dodaj regułę Zezwalaj

Otwiera okno dialogowe Dodawanie reguły autoryzacji Zezwalaj, w którym można definiować reguły dostępu do zawartości.

Dodaj regułę Odmów

Otwiera okno dialogowe Dodawanie reguły autoryzacji Odmów, w którym można definiować reguły dostępu do zawartości.

Edytuj

Otwiera okno dialogowe Edytowanie reguły autoryzacji Zezwalaj lub Edytowanie reguły autoryzacji Odmów, w którym można edytować reguły autoryzacji. Ta akcja jest dostępna tylko w przypadku wybrania elementu z listy na stronie funkcji.

Usuń

Usuwa element wybrany z listy na stronie funkcji.

Zobacz też


Spis treści