Okno dialogowe Edytowanie ustawień śledzenia niepomyślnych żądań dla witryny sieci Web umożliwia zmianę poprzednio skonfigurowanych zasad śledzenia niepomyślnych żądań.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Włącz

Wybierz tę opcję, aby włączyć rejestrowanie śladów niepomyślnych żądań dla określonej witryny.

Katalog

Wpisz ścieżkę, w której mają być przechowywane pliki dziennika śledzenia niepomyślnych żądań.

Uwaga

Zaleca się, aby wszystkie pliki dziennika, w tym również zawierające informacje o niepomyślnych żądaniach, były przechowywane w innym katalogu niż główny katalog systemowy.

Maksymalna liczba plików śledzenia

Wpisz maksymalną liczbę plików dziennika z informacjami śledzenia niepomyślnych żądań, jaka ma być przechowywana dla danej witryny. W przypadku niewprowadzenia wartości domyślna maksymalna liczba przechowywanych plików dziennika wynosi 50. Po osiągnięciu tego limitu nowo tworzone pliki dziennika powodują usuwanie starszych plików.

Zobacz też


Spis treści