Funkcja Polecenia usługi FTP umożliwia określenie listy poleceń, dla których usługa FTP ma zezwalać na dostęp lub go odmawiać. Poprzez konfigurowanie konkretnych poleceń administratorzy serwerów sieci Web mogą dostosowywać listę poleceń FTP, na które ma zezwalać usługa FTP. Listy tej można użyć w celu podwyższenia poziomu zabezpieczeń serwera. Na przykład odmowa dostępu do polecenia SYST usługi FTP uniemożliwia klientom internetowym ustalenie systemu operacyjnego serwera.

Uwaga

Okno dialogowe Edytowanie ustawień filtrowania żądań FTP umożliwia określenie, czy polecenia nieznajdujące się na liście są dozwolone, co pozwala na ręczne określenie dozwolonych poleceń.

Ostrzeżenie

Niepoprawne użycie funkcji Polecenia usługi FTP może uniemożliwić dostęp do serwera FTP. Na przykład w przypadku odmowy dostępu do polecenia USER lub PASS użytkownicy nie będą mogli zalogować się do serwera FTP. Ponadto, mimo iż w oknie dialogowym Edytowanie ustawień filtrowania żądań FTP można określić, że polecenia nieznajdujące się na liście są niedozwolone, i można użyć listy Polecenia do określenia tylko dozwolonych poleceń FTP, taka konfiguracja nie jest zalecana z powodu zawiłości związanych z określeniem poprawnej listy poleceń FTP wymaganych do normalnego działania usługi FTP.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Polecenie

Wyświetla polecenie FTP, dla którego usługa FTP ma zezwalać na dostęp lub go odmawiać.

Dozwolone

Wyświetla stan polecenia FTP — Prawda, jeśli polecenie FTP jest dozwolone, lub Fałsz, jeśli polecenie FTP jest niedozwolone.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Zezwalaj na polecenie

Otwiera okno dialogowe Zezwalaj na polecenie umożliwiające dodanie polecenia FTP do listy dozwolonych poleceń FTP.

Odmów polecenia

Otwiera okno dialogowe Odmów polecenia umożliwiające dodanie polecenia FTP do listy niedozwolonych poleceń FTP.

Ostrzeżenie

Niepoprawne użycie tej funkcji może uniemożliwić dostęp do serwera. Na przykład w przypadku odmowy dostępu do poleceń USER i PASS użytkownicy nie będą mogli zalogować się do serwera FTP.

Usuń

Usuwa polecenie FTP z listy.

Edytuj ustawienia funkcji

Otwiera okno dialogowe Edytowanie ustawień filtrowania żądań FTP umożliwiające skonfigurowanie właściwości ogólnych i ograniczeń żądań FTP.

Zobacz też


Spis treści