Okna dialogowe Dodawanie ciągu połączenia i Edytowanie ciągu połączenia umożliwiają tworzenie lub edytowanie ciągu połączenia SQL lub niestandardowego ciągu połączenia, który będzie używany w aplikacji łączącej się z bazą danych.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Nazwa

Wpisz nazwę ciągu połączenia, np. Tymczasowy_serwer_SQL. Należy wprowadzić tę samą nazwę, która jest używana w kodzie aplikacji do pobierania danych korzystających z tego ciągu połączenia.

Serwer

Wpisz nazwę serwera SQL, na którym znajduje się baza danych.

Baza danych

Wpisz nazwę bazy danych serwera SQL.

Poświadczenia

Definiuje poświadczenia zabezpieczeń służące do łączenia się z bazą danych.

Użyj zintegrowanych zabezpieczeń systemu Windows

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz skonfigurować ciąg połączenia w taki sposób, aby w celu uzyskania dostępu do bazy danych programu SQL Server aplikacja korzystała z tożsamości systemu Windows ustanowionej aktualnie w wątku systemu operacyjnego. Zabezpieczenie zintegrowane wymaga, aby program SQL Server był uruchomiony na tym samym komputerze co usługi IIS, chyba że administrator skonfigurował delegowanie między komputerami. Zabezpieczenie zintegrowane wymaga ponadto, aby wszyscy użytkownicy aplikacji znajdowali się w tej samej domenie i ich poświadczenia były dostępne dla serwera sieci Web.

Określ poświadczenia

Wybierz tę opcję, aby skonfigurować ciąg połączenia do korzystania z nazwy użytkownika i hasła programu SQL Server. Jest to przydatne, gdy baza danych programu SQL Server znajduje się na komputerze innym niż serwer sieci Web.

Ustaw

Otwiera okno dialogowe Ustawianie poświadczeń, w którym można skonfigurować nazwę użytkownika i hasło umożliwiające połączenie z bazą danych programu SQL Server.

Niestandardowe

Wpisz niestandardowy ciąg połączenia. Użyj tej opcji zamiast ciągu połączenia SQL, jeśli chcesz się łączyć z innym magazynem danych lub skonfigurować dodatkowe ustawienia ciągu połączenia.

Zobacz też


Spis treści