Na stronie Reguły można skonfigurować reguły filtrowania żądań przyznające lub blokujące dostęp do serwera sieci Web w oparciu o różne parametry, np. nagłówki lub niedozwolone ciągi. Przykłady reguł filtrowania można znaleźć na stronie Common URLScan Scenarios (strona w j. angielskim).

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementu Opis

Nazwa

Wyświetla nazwę reguły filtrowania żądań.

Skanuj

Pokazuje wartość, która będzie wyszukiwana przez regułę filtrowania żądań: adres URL, ciąg zapytania lub dowolną kombinację tych atrybutów.

Dotyczy

Wyświetla parametry, których dotyczy reguła filtrowania żądań.

Niedozwolone ciągi

Ciągi tekstowe, do których zgodnie z regułą filtrowania żądań dostęp jest zablokowany.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementu Opis

Dodaj regułę filtrowania

Powoduje otwarcie okna dialogowego Dodawanie reguły filtrowania, gdzie można dodać regułę z określonymi parametrami, które będą wyszukiwane.

Aby zapoznać się z listą typowych elementów, zobacz Strona Filtrowanie żądań.

Zobacz też


Spis treści