Funkcja Segmenty ukryte usługi FTP umożliwia określenie listy segmentów URL, dla których usługa FTP ma odmawiać dostępu i których ma nie wyświetlać na listach zawartości katalogów. Na przykład, aby uniemożliwić dostęp do katalogu Bin aplikacji sieci Web, można dodać katalog Bin jako segment ukryty dla witryny FTP. Po zalogowaniu się klienta FTP do witryny FTP folder Bin nie będzie wyświetlany na liście zawartości katalogu. Jeśli klient FTP spróbuje otworzyć folder Bin, usługa FTP zwróci klientowi FTP komunikat o błędzie odmowy dostępu.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Segment

Wyświetla segment URL, dla którego usługa FTP ma odmawiać dostępu i którego ma nie wyświetlać na listach zawartości katalogów.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Dodaj segment ukryty

Otwiera okno dialogowe Dodawanie segmentu ukrytego umożliwiające dodanie segmentu ukrytego do listy segmentów ukrytych.

Usuń

Usuwa segment ukryty z listy.

Edytuj ustawienia funkcji

Otwiera okno dialogowe Edytowanie ustawień filtrowania żądań FTP umożliwiające skonfigurowanie właściwości ogólnych i ograniczeń żądań FTP.

Zobacz też


Spis treści