Okno dialogowe Informacje do rejestrowania umożliwia skonfigurowanie opcji rejestrowania lub innej zawartości, która ma być uwzględniana w rozszerzonych plikach dziennika W3C.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Data (date)

Rejestruje datę wystąpienia żądania. Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Godzina (time)

Rejestruje godzinę wystąpienia żądania według skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Adres IP klienta (c-ip)

Rejestruje adres IP komputera klienckiego, z którego wysłano żądanie. Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Nazwa użytkownika (cs-username)

Rejestruje nazwę uwierzytelnionego użytkownika, który uzyskał dostęp do serwera. Użytkownicy anonimowi są oznaczeni dywizem. Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Nazwa usługi (s-sitename)

Rejestruje nazwę i numer wystąpienia usługi internetowej, która była uruchomiona na komputerze klienckim w chwili zarejestrowania zdarzenia.

Nazwa serwera (s-computername)

Rejestruje nazwę serwera, na którym został wygenerowany wpis pliku dziennika.

Adres IP serwera (s-ip)

Rejestruje adres IP serwera, na którym został wygenerowany wpis pliku dziennika. Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Port serwera (s-port)

Rejestruje numer portu serwera skonfigurowany dla usługi. Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Metoda (cs-method)

Rejestruje metodę HTTP użytą w żądaniu, np. GET. Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Trzon URI (cs-uri-stem)

Rejestruje identyfikator URI, który jest elementem docelowym akcji. Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Uwaga

Identyfikator URI dla żądań FTP zazwyczaj ma zastosowanie do pliku lub folderu i nie rejestruje pełnej ścieżki pliku lub folderu. Utrudnia to czytanie plików dziennika podczas pracy z dużą ilością zawartości. Z powodu tego ograniczenia można włączyć pole Pełna ścieżka, aby wyświetlić szczegółowe informacje o ścieżce dla żądania.

Stan protokołu (sc-status)

Rejestruje kod stanu HTTP. Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Stan Win32 (sc-win32-status)

Rejestruje kod stanu systemu Windows. Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Bajty wysłane (sc-bytes)

Rejestruje liczbę bajtów wysłanych przez serwer.

Bajty odebrane (cs-bytes)

Rejestruje liczbę bajtów odebranych przez serwer.

Czas zajętości (time-taken)

Rejestruje czas wykonywana akcji w milisekundach.

Port serwera (s-port)

Rejestruje numer portu serwera skonfigurowany dla usługi. Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Host (cs-host)

Rejestruje nazwę nagłówka hosta, jeśli taka wystąpiła.

Uwaga

W plikach dziennika nazwa hosta skonfigurowana dla witryny sieci Web może wyglądać inaczej, ponieważ sterownik HTTP.sys rejestruje nazwy hosta przy użyciu formatu z kodowaniem punycode. (W przypadku kodowania punycode ciągi Unicode są kodowane do postaci ograniczonych zestawów znaków dozwolonych w nazwach hostów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz RFC 3492).

Stan podrzędny protokołu (cs-substatus)

Rejestruje wersję protokołu (HTTP lub FTP) używanego przez klienta. Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Identyfikator sesji (x-session)

Rejestruje identyfikator sesji FTP dla sesji klienta. Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Pełna ścieżka (x-fullpath)

Rejestruje pełną ścieżkę względną od katalogu głównego FTP dla elementu docelowego akcji. Ta opcja jest domyślnie wybrana.

Informacje dodatkowe (x-debug)

Rejestruje opisowe informacje dla kodu sc-status. Jeśli na przykład kodem sc-status jest 552, mogą zostać zarejestrowane informacje dodatkowe „Przekroczono przydział dysku użytkownika”.

Port klienta (c-port)

Rejestruje port komputera klienckiego, z którego wysłano żądanie.


Spis treści