Okna dialogowe Dodawanie reguły autoryzacji Zezwalaj, Edytowanie reguły autoryzacji Zezwalaj, Dodawanie reguły autoryzacji Odmów i Edytowanie reguły autoryzacji Odmów umożliwiają definiowanie reguł dostępu do zawartości.

Ważne

Reguły uwierzytelniania obowiązujące w systemie Microsoft Windows określają, że jeśli użytkownikowi odmówiono dostępu, odmowa ma pierwszeństwo wobec wszystkich pozostałych reguł.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

wszystkim użytkownikom

Wybierz tę opcję, aby zarządzać dostępem do zawartości zarówno w odniesieniu do użytkowników anonimowych, jak i uwierzytelnionych.

Uwaga

Tę regułę należy umieścić pod wszystkimi regułami określającymi udzielenie dostępu do zawartości. Jeśli znajdzie się ona na początku listy, żaden użytkownik nie będzie mógł korzystać z zawartości.

wszystkim użytkownikom anonimowym

Wybierz tę opcję, aby zarządzać dostępem do zawartości w odniesieniu do użytkowników nieuwierzytelnionych.

Uwaga

W przypadku użycia tej reguły wszyscy użytkownicy muszą mieć prawidłowe konto użytkownika i hasło uwierzytelniania podstawowego lub niestandardowego, aby mogli zostać uwierzytelnieni.

Określone role lub grupy użytkowników

Wybierz tę opcję, aby zarządzać dostępem do zawartości w odniesieniu do określonych ról lub grup użytkowników systemu Microsoft Windows.

Uwaga

W przypadku użycia tej reguły wszyscy członkowie określonych ról i grup muszą mieć prawidłowe konto użytkownika i hasło uwierzytelniania podstawowego lub niestandardowego, aby mogli zostać uwierzytelnieni.

Określeni użytkownicy

Wybierz tę opcję, aby zarządzać dostępem do zawartości w odniesieniu do określonego konta użytkownika.

Uwaga

W przypadku użycia tej opcji wszyscy użytkownicy muszą mieć prawidłowe konto użytkownika i hasło uwierzytelniania podstawowego lub niestandardowego, aby mogli zostać uwierzytelnieni.

Odczyt

Określa, czy dani użytkownicy mają uprawnienia do odczytu.

Zapis

Określa, czy dani użytkownicy mają uprawnienia do zapisu.

Uwaga:

W przypadku skonfigurowania ustawień autoryzacji FTP należy również skonfigurować ustawienia uwierzytelniania FTP.

Zobacz też


Spis treści