Strona funkcji Mapowania obsługi umożliwia zarządzanie listą programów obsługi, które przetwarzają żądania dotyczące określonych typów plików.

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji, lub grupować podobne elementy, wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijanej Grupuj według.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Nazwa

Wyświetla nazwę mapowania obsługi.

Ścieżka

Wyświetla nazwę pliku lub rozszerzenie nazwy pliku, dla którego program obsługi przetworzy odpowiedź. Wartość może być konkretną nazwą pliku, na przykład WebResource.axd, lub symbolem wieloznacznym (*) z konkretnym rozszerzeniem, na przykład *.exe.

Stan

Wskazuje, czy program obsługi jest włączony czy wyłączony podstawie zasad dostępu ustawionych w oknie dialogowym Edytowanie uprawnień funkcji oraz wymaganego ustawienia dostępu określonego w mapowaniu obsługi. Jeśli program obsługi wymaga typu dostępu, który nie jest włączony w zasadach dostępu na danym poziomie, jest wyłączony.

Typ ścieżki

Wyświetla jedną z następujących wartości typu ścieżki, na którą jest mapowana obsługa:

  • Nieokreślone, jeśli mapowanie nie dotyczy konkretnego typu ścieżki;

  • Plik, jeśli mapowanie dotyczy pliku;

  • Katalog, jeśli mapowanie dotyczy katalogu;

  • Plik lub katalog, jeśli mapowanie dotyczy albo pliku, albo katalogu.

Obsługa

Wyświetla moduł, na przykład IsapiModule, lub typ zarządzany, na przykład System.Web.Handlers.TraceHandler, który odpowiada na żądanie w sposób określony w mapowaniu.

Typ wpisu

Wskazuje, czy element jest lokalny, czy odziedziczony. Elementy lokalne są odczytywane z bieżącego pliku konfiguracji, a elementy odziedziczone – z nadrzędnego pliku konfiguracji.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Dodaj obsługę zarządzaną

Otwiera okno dialogowe Dodawanie obsługi zarządzanej, w którym można dodać program obsługi kodu zarządzanego.

Dodaj mapę skryptu

Otwiera okno dialogowe Dodawanie mapy skryptu, w którym można dodać mapowanie do procesora skryptów.

Dodaj wieloznaczną mapę skryptu

Otwiera okno dialogowe Dodawanie wieloznacznej mapy skryptu, w którym można dodać mapowanie obsługi umożliwiające obsługę każdego rozszerzenia nazwy pliku.

Dodaj mapowanie modułu

Otwiera okno dialogowe Dodawanie mapowania modułu, w którym można dodać mapowanie do modułu.

Edytuj

Otwiera okno dialogowe, w którym można edytować wybrane mapowanie obsługi.

Zmień nazwę

Włącza pole Nazwa, umożliwiając zmianę przyjaznej nazwy wybranego mapowania obsługi.

Uwaga

Ta akcja jest dostępna tylko na poziomie serwera.

Zablokuj

Blokuje wybrane mapowanie obsługi, uniemożliwiając jego zastąpienie na niższych poziomach konfiguracji.

Uwaga

Ta akcja jest dostępna tylko na poziomie serwera.

Odblokuj.

Odblokowuje wybrane mapowanie obsługi, umożliwiając jego zastąpienie na niższych poziomach konfiguracji.

Uwaga

Ta akcja jest dostępna tylko na poziomie serwera.

Usuń

Usuwa element wybrany z listy na stronie funkcji.

Edytuj uprawnienia funkcji

Otwiera okno dialogowe Edytowanie uprawnień funkcji, w którym można konfigurować uprawnienia dotyczące całej funkcji Mapowania obsługi.

Przywróć odziedziczone

Przywraca funkcję do ustawień odziedziczonych z konfiguracji nadrzędnej. Powoduje to usunięcie lokalnych ustawień konfiguracyjnych funkcji, w tym elementów z listy. Ta akcja jest niedostępna na poziomie serwera.

Wyświetl listę uporządkowaną

Wyświetla listę w kolejności konfiguracji. Po wybraniu formatu listy uporządkowanej można tylko przenosić elementy w górę i w dół na liście. Inne akcje znajdujące się w okienku Akcje zostaną wyświetlone dopiero po wybraniu formatu listy nieuporządkowanej.

Przenieś w górę

Przenosi wybrany element w górę na liście. Ta akcja jest dostępna tylko po wyświetleniu elementów w formacie listy uporządkowanej.

Uwaga

Jeśli na poziomie podrzędnym nastąpi zmiana kolejności elementów listy, po takiej zmianie kolejności listy element podrzędny przestanie dziedziczyć ustawienia z poziomu nadrzędnego (dotyczy to wszelkich elementów dodawanych do listy lub usuwanych z niej na poziomie nadrzędnym). Aby ustawienia były dziedziczone z poziomu nadrzędnego, należy odwrócić wszystkie zmiany wprowadzone na poziomie podrzędnym, korzystając z akcji Przywróć odziedziczone w okienku Akcje.

Przenieś w dół

Przenosi wybrany element w dół na liście. Ta akcja jest dostępna tylko po wyświetleniu elementów w formacie listy uporządkowanej.

Uwaga

Jeśli na poziomie podrzędnym nastąpi zmiana kolejności elementów listy, po takiej zmianie kolejności listy element podrzędny przestanie dziedziczyć ustawienia z poziomu nadrzędnego (dotyczy to wszelkich elementów dodawanych do listy lub usuwanych z niej na poziomie nadrzędnym). Aby ustawienia były dziedziczone z poziomu nadrzędnego, należy odwrócić wszystkie zmiany wprowadzone na poziomie podrzędnym, korzystając z akcji Przywróć odziedziczone w okienku Akcje.

Wyświetl listę nieuporządkowaną

Wyświetla listę w formacie nieuporządkowanym. Po wybraniu formatu listy nieuporządkowanej można sortować i grupować elementy znajdujące się na liście oraz wykonywać akcje dostępne w okienku Akcje.

Zobacz też


Spis treści