Bruk funksjonssiden Tilordninger for behandlingsprogram til å administrere en liste over behandlingsprogrammer som behandler forespørsler etter bestemte filtyper.

Sorter listen ved å klikke på én av kolonneoverskriftene på funksjonssiden, eller velg en verdi fra rullegardinlisten Grupper etter for å gruppere lignende elementer.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Viser navnet på tilordningen for behandlingsprogram.

Bane

Viser filnavnet eller filtypen som behandlingsprogrammet skal behandle et svar for. Verdien kan være et bestemt filnavn, for eksempel WebResource.axd, eller et jokertegn (*) med en bestemt filtype, for eksempel *.exe.

Status

Viser om behandlingsprogrammet er aktivert eller deaktivert på grunnlag av tilgangspolicyen som er angitt i dialogboksen Rediger funksjonstillatelser, og den nødvendige tilgangsinnstillingen som er angitt i tilordningen for behandlingsprogram. Hvis et behandlingsprogram krever en type tilgang som ikke er aktivert i tilgangsreglene på det aktuelle nivået, blir behandlingsprogrammet deaktivert.

Banetype

Viser én av følgende verdier for typen bane som behandlingsprogrammet er tilordnet til:

  • Ikke angitt – hvis tilordningen ikke gjelder for noen bestemt banetype.

  • Fil – hvis tilordningen gjelder en fil.

  • Mappe – hvis tilordningen gjelder en mappe.

  • Fil eller mappe – hvis tilordningen gjelder enten en fil eller en mappe.

Behandlingsprogram

Viser modulen, for eksempel IsapiModule, eller den behandlede typen, for eksempel System.Web.Handlers.TraceHandler, som svarer på forespørselen slik det er angitt i tilordningen.

Oppføringstype

Viser om elementet er lokalt eller arvet. Lokale elementer leses fra gjeldende konfigurasjonsfil, og arvede elementer leses fra en overordnet konfigurasjonsfil.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Legg til håndtert behandlingsprogram

Åpner dialogboksen Legg til håndtert behandlingsprogram, der du kan legge til en tilordning til et behandlingsprogram for behandlet kode.

Legg til skripttilordning

Åpner dialogboksen Legg til skripttilordning, der du kan legge til en tilordning til en skriptprosessor.

Legg til skripttilordning for jokertegn

Åpner dialogboksen Legg til skripttilordning for jokertegn, der du kan legge til en tilordning for behandlingsprogram for å behandle hver filtype.

Legg til modultilordning

Åpner dialogboksen Legg til modultilordning, der du kan legge til en tilordning til en modul.

Rediger

Åpner en redigeringsdialogboks, der du kan redigere den valgte tilordningen for behandlingsprogram.

Gi nytt navn

Aktiverer Navn-feltet slik at du kan endre det egendefinerte navnet for tilordningen til det valgte behandlingsprogrammet.

Obs!  

Denne handlingen er tilgjengelig bare på servernivået.

Lås

Låser tilordningen for det valgte behandlingsprogrammet slik at den ikke kan overstyres på lavere nivåer i konfigurasjonen.

Obs!  

Denne handlingen er tilgjengelig bare på servernivået.

Lås opp

Låser opp tilordningen for det valgte behandlingsprogrammet slik at den kan overstyres på lavere nivåer i konfigurasjonen.

Obs!  

Denne handlingen er tilgjengelig bare på servernivået.

Fjern

Fjerner elementet som er valgt fra listen på funksjonssiden.

Rediger funksjonstillatelser

Åpner dialogboksen Rediger funksjonstillatelser, der du kan konfigurere tillatelser som gjelder for den fullstendige funksjonen Tilordninger for behandlingsprogram.

Tilbake til arvet

Setter funksjonen tilbake til arvede innstillinger fra den overordnede konfigurasjonen. Dermed slettes innstillingene for lokal konfigurasjon, inkludert elementer fra listen, for denne funksjonen. Denne handlingen er ikke tilgjengelig på servernivået.

Vis sortert liste

Viser listen sortert etter konfigurasjon. Når du velger det sorterte listeformatet, kan du bare flytte elementer opp og ned i listen. Andre handlinger i Handlinger-ruten vises ikke før du velger det usorterte listeformatet.

Flytt opp

Flytter et valgt element opp i listen. Denne handlingen er tilgjengelig bare når du viser elementer i det sorterte listeformatet.

Obs!  

Når elementer i listen sorteres på nytt på et underordnet nivå, arver ikke det underordnede nivået lenger innstillingene fra det overordnede nivået (inkludert eventuelle elementer som legges til eller fjernes fra listen på det overordnede nivået) etter at listen sorteres på nytt. Hvis du vil arve innstillinger fra et overordnet nivå, må du stille tilbake alle endringene på det underordnede nivået ved hjelp av handlingen Tilbake til arvet i Handlinger-ruten.

Flytt ned

Flytter et valgt element ned i listen. Denne handlingen er tilgjengelig bare når du viser elementer i det sorterte listeformatet.

Obs!  

Når elementer i listen sorteres på nytt på et underordnet nivå, arver ikke det underordnede nivået lenger innstillingene fra det overordnede nivået (inkludert eventuelle elementer som legges til eller fjernes fra listen på det overordnede nivået) etter at listen sorteres på nytt. Hvis du vil arve innstillinger fra et overordnet nivå, må du stille tilbake alle endringene på det underordnede nivået ved hjelp av handlingen Tilbake til arvet i Handlinger-ruten.

Vis usortert liste

Viser listen i et usortert format. Når du velger det usorterte listeformatet, kan du sortere og gruppere elementer i listen, og du kan utføre handlinger i Handlinger-ruten.

Se også


Innholdsfortegnelse