Bruk funksjonssiden Standarddokumenter til å konfigurere listen over standarddokumenter. Hvis en bruker åpner området eller applikasjonen din uten å angi et dokumentnavn (for eksempel ved å be om http://www.contoso.com/ i stedet for http://www.contoso.com/Default.htm), kan du konfigurere IIS til å betjene et standarddokument, for eksempel Default.htm. IIS returnerer det første standarddokumentet i listen som tilsvarer et filnavn i mappen.

Obs!  

Hvis du vil forbedre ytelsen, sørger du for at det første standarddokumentet i listen finnes på disken, og at dokumentet er det første filnavnet i listen.

Elementliste for grensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Viser filnavnet som er lagt til som et standarddokument.

Oppføringstype

Viser om elementet er lokalt eller arvet. Lokale elementer leses fra gjeldende konfigurasjonsfil, og arvede elementer leses fra en overordnet konfigurasjonsfil.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Legg til

Åpner dialogboksen Legg til standarddokument, der du kan legge til et filnavn i listen over standarddokumenter.

Fjern

Fjerner elementet som er valgt fra listen på funksjonssiden.

Flytt opp

Flytter et valgt element opp i listen.

Obs!  

Når elementer i listen sorteres på nytt på et underordnet nivå, arver ikke det underordnede nivået lenger innstillingene fra det overordnede nivået (inkludert eventuelle elementer som legges til eller fjernes fra listen på det overordnede nivået) etter at listen sorteres på nytt. Hvis du vil arve innstillinger fra et overordnet nivå, må du stille tilbake alle endringene på det underordnede nivået ved hjelp av handlingen Tilbake til arvet i Handlinger-ruten.

Flytt ned

Flytter et valgt element ned i listen.

Obs!  

Når elementer i listen sorteres på nytt på et underordnet nivå, arver ikke det underordnede nivået lenger innstillingene fra det overordnede nivået (inkludert eventuelle elementer som legges til eller fjernes fra listen på det overordnede nivået) etter at listen sorteres på nytt. Hvis du vil arve innstillinger fra et overordnet nivå, må du stille tilbake alle endringene på det underordnede nivået ved hjelp av handlingen Tilbake til arvet i Handlinger-ruten.

Deaktiver

Deaktiverer funksjonen Standarddokumenter. Når standarddokumenter deaktiveres og en bruker åpner området eller applikasjonen din uten å angi et dokumentnavn, mottar klientlesere feilen 403 - Ingen tilgang fordi webserveren ikke kan avgjøre hvilken fil den skal betjene, og klienten ikke kan vise innholdet i mappen.

Obs!  

Hvis funksjonen Standarddokumenter er deaktivert, men funksjonen Mappevisning er aktivert, mottar klientlesere en mappevisning i stedet for feilen 403 - Ingen tilgang.

Aktiver

Aktiverer funksjonen Standarddokumenter.

Tilbake til arvet

Setter funksjonen tilbake til arvede innstillinger fra den overordnede konfigurasjonen. Dermed slettes innstillingene for lokal konfigurasjon, inkludert elementer fra listen, for denne funksjonen. Denne handlingen er ikke tilgjengelig på servernivået.

Se også


Innholdsfortegnelse