Bruk dialogboksen Legg til bufferregel eller Rediger bufferregel til å konfigurere hvordan IIS bufrer innhold for en bestemt filtype. Du kan konfigurere innstillinger for både brukermodus- og kjernemodusbufring.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

ElementnavnBeskrivelse

Filtype

Angir filtypen (for eksempel ASPX) som bufringsregelen gjelder for. Hvis du vil bruke regelen for alle filtyper, skriver du inn et stjernetegn (*) i boksen.

Bufring av brukermodus

Konfigurerer regelen for å lagre innhold i utdatabufferen, som er i brukermodus. Velg et alternativ under Overvåking av filbuffer for å konfigurere hvordan eller når utdatabufferen oppdateres for alle filer som bufres på grunn av denne regelen.

Bruke filendringsbeskjeder (under alternativet Bufring av brukermodus)

Konfigurerer filene (som bufres på grunn av denne regelen) til å fjernes fra utdatabufferen når IIS mottar et varsel om endring av fil eller konfigurasjon.

Med tidsintervallene (tt:mm:ss) (under alternativet Bufring av brukermodus)

Konfigurerer filene (som bufres på grunn av denne regelen) til å fjernes fra utdatabufferen etter en viss tid hvis ikke et varsel om endring av fil eller konfigurasjon fjerner bufferen før tiden har løpt ut.

Verdien i boksen ved siden av, angir hvor lenge innholdet lagres i utdatabufferen. Tiden formateres som tt:mm:ss (der tt er timer, mm er minutter og ss er sekunder). Standardinnstillingen er 30 sekunder. Hvis du setter verdien for lavt, kan det påvirke serverytelsen ved å tvinge elementer til å oppdateres oftere enn nødvendig.

Obs!  

Når du velger både brukermodusbufring og kjernemodusbufring og konfigurerer hver modus til å bruke alternativet Med tidsintervallene (hh:mm:ss), må du angi samme varighetsverdier for begge modi. Hvis verdiene ikke er identiske, brukes varigheten som er angitt for kjernemodusbufring.

Deaktiver all bufring

Konfigurerer filene (som tilsvarer filtypen) som ikke skal lagres i utdatabufferen.

Denne innstillingen tilsvarer innstillingen DisableCache i konfigurasjonen, og den er fjorskjellig fra innstillingen DontCache, som vises i konfigurasjonen når du ikke merker av for alternativet Bufring av brukermodus i IIS Manager. Innstillingen DontCache betyr at modulen for utdatabufferen ikke angir policyen for bufring av brukermodus, men hvis en annen modul angir policyen for bufring, bufrer modulen for utdatabufferen svaret. Innstillingen DisableCache betyr at utdatabufferen ikke bufrer svaret selv når en annen modul forsøker å aktivere bufring av brukermodus ved å angi policyen for bufring av brukermodus.

Avansert

Åpner dialogboksen Innstillinger for avansert bufring av utdata, der du kan konfigurere bufferregelen til å bufre ulike versjoner av svar basert på spørringsstrenger og -hoder. Disse alternativene er tilgjengelige bare for bufring av brukermodus.

Bufring av kjernemodus

Konfigurerer regelen for å lagre innhold i kjernebufferen, som er i kjernemodus. Velg et alternativ under Overvåking av filbuffer for å konfigurere hvordan eller når kjernebufferen oppdateres for alle filer som bufres på grunn av denne regelen.

Bruke filendringsbeskjeder (under alternativet Bufring av kjernemodus)

Konfigurerer filene (som bufres på grunn av denne regelen) til å fjernes fra kjernebufferen når IIS mottar et varsel om endring av fil eller konfigurasjon.

Med tidsintervallene (tt:mm:ss) (under alternativet Bufring av kjernemodus)

Konfigurerer filene (som bufres på grunn av denne regelen) til å fjernes fra kjernebufferen etter en viss tid.

Verdien i boksen ved siden av, angir hvor lenge innholdet lagres i kjernebufferen. Tiden formateres som tt:mm:ss (der tt er timer, mm er minutter og ss er sekunder). Standardinnstillingen er 30 sekunder. Hvis du setter verdien for lavt, kan det påvirke serverytelsen ved å tvinge elementer til å oppdateres oftere enn nødvendig.

Obs!  

Når du velger både brukermodusbufring og kjernemodusbufring og konfigurerer hver modus til å bruke alternativet Med tidsintervallene (hh:mm:ss), må du angi samme varighetsverdier for begge modi. Hvis verdiene ikke er identiske, brukes varigheten som er angitt for kjernemodusbufring.

Hindre all bufring (under alternativet Bufring av kjernemodus)

Konfigurerer filene (som tilsvarer filtypen) som ikke skal lagres i kjernebufferen.

Denne innstillingen tilsvarer innstillingen DisableCache i konfigurasjonen, og den er fjorskjellig fra innstillingen DontCache, som vises i konfigurasjonen når du ikke merker av for alternativet Bufring av kjernemodus i IIS Manager. Innstillingen DontCache betyr at modulen for kjernebufferen ikke angir policyen for bufring av brukermodus, men hvis en annen modul angir policyen for bufring, bufrer modulen for utdatabufferen svaret. Innstillingen DisableCache betyr at kjernebufferen ikke bufrer svaret selv når en annen modul forsøker å aktivere bufring av kjernemodus ved å angi policyen for bufring av kjernemodus.

Se også


Innholdsfortegnelse