Bruk funksjonssidene Egendefinert områdedelegering og Egendefinert applikasjonsdelegering til å konfigurere standard delegeringsstatus for IIS Manager-funksjoner for et spesifikt område eller en spesifikk applikasjon på webserveren. Delegeringsstatusen til en funksjon bestemmer om ikke-administrative brukere, som har fått tilgang til et område eller en applikasjon, kan konfigurere funksjonen på det området eller i den applikasjonen. Du kan for eksempel konfigurere delegeringsstatusen til en funksjon, for eksempel Tilkoblingsstrenger, som Lese-/skrivebeskyttelse når du vil tillate at brukere skal kunne konfigurere den funksjonen på området eller i applikasjonen.

Funksjonene du konfigurerer på denne siden, påvirker bare området eller applikasjonen du velger fra rullegardinlisten Områder eller Applikasjoner. Du kan bruke Kopier delegering til å åpne dialogboksen og velge flere områder eller applikasjoner, eller begge, hvis du vil bruke samme delegeringsstatuser for funksjoner på andre områder og i andre applikasjoner. Du kan også konfigurere standard delegeringsstatus for funksjoner for alle områder og applikasjoner på webserveren ved hjelp av siden Funksjonsdelegering.

Forsiktig!

Hvis du har konfigurert delegeringsstatuser for funksjoner og du vil endre de statusene senere, bør du se gjennom hvordan funksjonene har blitt delegert på lavere nivåer i konfigurasjonen for å sørge for at du forstår hvordan endringene vil påvirke de funksjonene på lavere nivåer. Hvis du for eksempel i utgangspunktet konfigurerte en funksjon til å være skrivebeskyttet for områder, og en bruker på områdenivået konfigurerte en mer restriktiv innstilling ved å fjerne delegeringen for den funksjonen, kan du ved en feiltagelse komme til å endre statusen som var angitt av brukeren, hvis du konfigurerer funksjonen til Lese-/skrivetilgang på det overordnede nivået. Den beste løsningen i slike tilfeller er å bruke en testdatamaskin til å teste hvordan endringene i delegeringsstatusene påvirker miljøet før du gjør endringer i et produksjonsmiljø.

Sorter listen ved å klikke på én av kolonneoverskriftene på funksjonssiden, eller velg en verdi fra rullegardinlisten Grupper etter for å gruppere lignende elementer.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Områder eller Applikasjoner

Velg området eller applikasjonen du vil konfigurere delegeringsstatusen for, for funksjoner i brukergrensesnittet.

Obs!  

Du må være koblet til en server i IIS Manager for å kunne konfigurere egendefinert delegering for et område. Du må være koblet til et område i IIS Manager for å kunne konfigurere egendefinert delegering for en applikasjon.

Kopier delegering

Klikk Kopier delegering for å åpne dialogboksen Kopier delegering og kopiere de egendefinerte delegeringsstatusene til andre områder eller applikasjoner.

Navn

Viser navnet på UI-funksjonen i IIS Manager. Velg en funksjon, og klikk deretter delegeringsstatusen du vil bruke, i Handlinger-ruten eller på høyreklikkmenyen.

Delegering

Viser delegeringsstatusen for UI-funksjonen på lavere nivåer.

Elementer i handlingsruten

Tabellen nedenfor beskriver delegeringsalternativene som er tilgjengelige for IIS-funksjoner i IIS Manager, og hvordan delegeringsalternativene påvirker konfigurasjonsfilene og brukergrensesnittet (UI). Disse funksjonene er konfigurasjonsbaserte funksjoner. Hvis du utvider IIS Manager til å inkludere tredjepartsfunksjoner, kan det hende delegeringsstatusen varierer fra denne tabellen hvis det er brukerdefinerte delegeringsstatuser.

ElementnavnBeskrivelse

Lese-/skrivebeskyttelse

Gir ikke-administrative brukere for et område eller en applikasjon mulighet til å vise og konfigurere den valgte funksjonen på område- og applikasjonsnivåene ved hjelp av IIS Manager.

Skrivebeskyttet

Gir ikke-administrative brukere for et område eller en applikasjon mulighet til å vise, men ikke konfigurere, den valgte funksjonen på område- og applikasjonsnivåene ved hjelp av IIS Manager.

Konfigurasjon lese-/skrivetillatelse

Gir ikke-administrative brukere for et område eller en applikasjon mulighet til å vise og konfigurere den valgte funksjonen på område- og applikasjonsnivåene ved hjelp av IIS Manager. Dette alternativet er tilgjengelig bare for funksjoner, for eksempel .NET-brukere og .NET-roller, som har konfigurasjon i både en konfigurasjonsfil og en database.

Obs!  

Denne innstillingen påvirker ikke databasetillatelser.

Skrivebeskyttet konfigurasjon

Gir ikke-administrative brukere for et område eller en applikasjon mulighet til å vise, men ikke konfigurere, den valgte funksjonen på område- og applikasjonsnivåene ved hjelp av IIS Manager. Dette alternativet er tilgjengelig bare for funksjoner, for eksempel .NET-brukere og .NET-roller, som har konfigurasjon i både en konfigurasjonsfil og en database.

Obs!  

Denne innstillingen påvirker ikke databasetillatelser.

Ikke delegert

Hindrer at den valgte funksjonen delegeres. Denne funksjonen blir ikke vist i IIS Manager, og den kan ikke konfigureres av ikke-administrative brukere på område- og applikasjonsnivåene.

Tilbakestill til arvet

Tilbakestiller den valgte funksjonen til delegeringsstatusen som er angitt på det overordnede nivået.

Tilbakestill all delegering

Tilbakestiller delegeringsstatusene for alle funksjonene til delegeringsstatusene som er angitt på det overordnede nivået.

Standarddelegering

Åpner siden Funksjonsdelegering, der du kan konfigurere standard delegeringsstatuser for områder eller applikasjoner.

Se også


Innholdsfortegnelse