Använd funktionssidorna Anpassad delegering för program och Anpassad delegering för webbprogram om du vill konfigurera delegeringstillstånd för IIS-hanteraren-funktioner för en viss webbplats eller i ett visst program på servern. En funktions delegeringstillstånd bestämmer om användare som inte är administratörer, men som har behörighet till en plats eller ett program, får konfigurera funktionen på den platsen eller i det programmet. Du kan till exempel ställa in delegeringstillståndet för en funktion som Anslutningssträngar på Läs/Skriv om du vill tillåta användare att kunna konfigurera den funktionen på sin webbplats eller i sitt program.

Funktionerna som du anger inställningar för på den här sidan påverkar endast den plats eller det program som du väljer i de nedrullningsbara listorna Platser eller Program. Du kan använda Kopiera delegering för att öppna dialogrutan och välja ytterligare platser eller program, eller bådadera, om du vill applicera samma delegeringstillstånd för funktioner på andra platser och program. Du kan också konfigurera standarddelegeringstillstånd för funktioner för alla platser och program på webbservern genom att använda sidan Delegeringsfunktion.

Varning

Om du har konfigurerat delegeringstillstånd för funktioner och du vill ändra dessa tillstånd senare ska du se efter hur funktionerna har delegerats på lägre nivåer i konfigurationen så att du försäkrar dig om att du förstår hur ändringarna kommer att påverka funktionerna på lägre nivåer. Om du till exempel konfigurerade en funktion att vara skrivskyddad på webbplatser och en användare på webbplatsnivå har ställt in en mer restriktiv inställning genom att ta bort delegeringen för den funktionen kan du av misstag råka ändra den status som den andra användaren ställt in om du ställer in funktionen på Läs/Skriv på en överordnad nivå. Det bästa är att använda en testdator för att kontrollera hur ändringar i delegeringstillstånd påverkar miljön innan du implementerar ändringarna i en produktionsmiljö.

Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker eller välj ett värde i den nedrullningsbara listan Gruppera efter för att gruppera liknande objekt.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Platser eller Program

Välj den plats eller det program vars delegeringstillstånd för användargränssnittsfunktioner du vill konfigurera.

OBS

För att konfigurera en anpassad delegering för en webbplats måste du vara ansluten till en server i IIS-hanteraren. För att konfigurera en anpassad delegering för ett program måste du vara ansluten till en server i IIS-hanteraren.

Kopiera delegering

Klicka på Kopiera delegering för att öppna dialogrutan Kopiera delegering och kopiera de anpassade delegeringstillstånden till andra platser och program.

Namn

Visar användargränssnittsfunktionens namn i IIS-hanteraren. Välj en funktion och klicka på önskat delegeringstillstånd i fönstret Åtgärder eller i högerklicksmenyn.

Delegering

Visar delegeringstillståndet för användargränssnittsfunktionen på lägre nivåer.

Element i åtgärdsfönstret

Följande tabell beskriver de delegeringsalternativ som finns tillgängliga för IIS-funktionerna i IIS-hanteraren och hur dessa alternativ påverkar konfigurationsfilerna och användargränssnittet. Dessa funktioner är konfigurationsbaserade funktioner. Om du utvidgar IIS-hanteraren så att det innehåller funktioner från tredje part kan det hända att dina delegeringstillstånd skiljer sig från denna tabell om de är användarspecifika delegeringstillstånd.

ElementnamnBeskrivning

Läsa/skriva

Gör att användare som inte är administratörer för en plats eller ett program kan se och konfigurera den valda funktionen på platsens och programmets nivåer med IIS-hanteraren.

Skrivskyddad

Gör att användare som inte är administratörer för en plats eller ett program kan se, men inte konfigurera, den valda funktionen på platsens och programmets nivåer med IIS-hanteraren.

Konfiguration Läsa/skriva

Gör att användare som inte är administratörer för en plats eller ett program kan se och konfigurera den valda funktionen på platsens och programmets nivåer med IIS-hanteraren. Detta alternativ är endast tillgängligt för funktioner som .NET-användare och .NET-roller som har konfigurerats både i en konfigurationsfil och en databas.

OBS

Databasbehörigheterna påverkas inte av denna inställning.

Konfiguration Skrivskyddad

Gör att användare som inte är administratörer för en plats eller ett program kan se, men inte konfigurera, den valda funktionen på platsens och programmets nivåer med IIS-hanteraren. Det här alternativet är endast tillgängligt för funktioner som t.ex. .NET-användare och .NET-roller som har konfigurerats både i en konfigurationsfil och en databas.

OBS

Databasbehörigheterna påverkas inte av denna inställning.

Inte delegerad

Tar bort vald funktion från delegering. Denna funktion visas inte i IIS-hanteraren och kan inte konfigureras av icke-administratörer på plats- och programnivåer.

Återställ ursprungliga

Återställer vald funktion till det delegeringstillstånd som angivits på överordnad nivå.

Återställ alla delegeringar

Återställer delegeringstillstånden för alla funktioner till de delegeringstillstånd som angivits på överordnad nivå.

Standarddelegering

Öppnar sidan Delegeringsfunktion där du kan konfigurera standarddelegeringstillstånd för platser och program.

Se även


Innehåll