Använd funktionssidan Funktionsdelegering för att konfigurera standarddelegeringstillstånd för IIS-hanteraren-funktioner för platser och program på webbservern i Windows Vista® och Windows Server® 2008. När du konfigurerar delegeringstillstånd för en funktion från IIS-hanteraren anger du huruvida konfigurationssektionen som är knuten till funktionen ska vara låst eller upplåst i konfigurationsfiler på servernivå (ApplicationHost.config och rot-Web.config) för IIS 7. När du låser en funktion kan konfigurationen endast läsas från och skrivas till konfigurationsfilen på servernivå för den funktionen. Du kan emellertid låsa upp en funktion om du vill att konfigurationen ska kunna läsas från och skrivas till konfigurationsfiler på lägre nivå , t.ex. en Web.config-fil på din webbplats eller i ditt webbprogram.

OBS

När du konfigurerar delegeringstillstånd för funktioner i IIS-hanteraren kontrollerar du bara konfigurationsavsnitten och motsvarande nivåer där inställningar kan göras för konfigurationsfilerna.

Genom att använda Web.config-filer för att läsa och spara konfigurationsinställningar för alla funktioner på dina webbplatser och program kan du lätt kopiera konfigurationen från en dator til en annan. Till exempel kan du utveckla ett program på en utvecklings- eller testdator och ange vissa funktioner i det programmet som ska skrivas till Web.config. På så sätt kan du samla ihop alla programs innehåll lätt, inklusive konfigurationsfilen, och överföra det till en annan dator.

Viktigt!

Om du utvecklar en webbplats eller ett program för en produktionsmiljö måste du fråga någon som är administratör för produktionsdatorn om de funktioner du konfigurerar i platsens eller programmets Web.config kan låsas upp i produktionsmiljön. Om den funktion du konfigurerar i Web.config är låst i produktionsmiljön kan körfel inträffa p.g.a. att konfigurationen är ogiltig.

I Windows Server 2008 paras Funktionsdelegering ihop med funktioner för Användare av IIS-hanterare och Behörigheter för IIS-hanteraren för att användare som inte är adminstratörer ska kunna visa och konfigurera delegerade funktioner på webbplatser eller program genom att använda IIS-hanteraren. En funktions delegeringstillstånd bestämmer om användare får konfigurera funktionen på webbplatser och webbprogram. Om du t.ex. vill låta användare konfigurera dataanslutningssträngar, välj Anslutningssträng i listan på sidan Delegeringsfunktion och klicka sedan på Läsa/skriva i fönstret Åtgärder eller i högerklicksmenyn.

Sidan Delegeringsfunktion påverkar alla webbplatser och webbprogram på webbservern. Inställningarna för Delegeringsfunktion som du konfigurerar på servernivå gäller på alla webbplatser på servern, inställningarna du konfigurerar på webbplats nivå gäller för alla program på den platsen. Om du vill konfigurera delegeringstillstånd för funktioner på en viss webbplats eller i ett visst webbprogram kan du använda sidorna Anpassad delegering för webbplats och Anpassad programdelegering för att göra detta.

Varning

Om du har konfigurerat delegeringstillstånd för funktioner och vill ändra dessa tillstånd senare ska du se efter hur funktionerna har delegerats på lägre nivåer i konfigurationen så att du försäkrar dig om att du förstår hur ändringarna kommer att påverka funktionerna på lägre nivåer. Om du till exempel konfigurerade en funktion så att den är skrivskyddad på webbplatser och en användare på webbplatsnivå har ställt in en mer restriktiv inställning genom att ta bort delegeringen för den funktionen kan du av misstag råka ändra den status den andra användaren har ställt in om du ställer in funktionen till Läsa/Skriva på en överordnad nivå. Det bästa är att använda en testdator för att kontrollera hur ändringar i delegeringstillstånd påverkar miljön innan du implementerar ändringarna i en produktionsmiljö.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Namn

Visar användargränssnittsfunktionens namn i IIS-hanteraren. Välj en funktion och klicka på önskat delegeringstillstånd i fönstret Åtgärder eller i högerklicksmenyn.

Delegering

Visar delegeringstillståndet för användargränssnittsfunktionen på lägre nivåer.

Element i åtgärdsfönstret

Följande tabell beskriver de delegeringsalternativ som finns tillgängliga för IIS 7-funktionerna i IIS-hanteraren och hur dessa alternativ påverkar konfigurationsfilerna och användargränssnittet. Dessa funktioner är konfigurationsbaserade funktioner. Om du utvidgar IIS-hanteraren så att det innehåller funktioner från tredje part kan det hända att dina delegeringstillstånd skiljer sig från denna tabell om de är användarspecifika delegeringstillstånd. Vidare kan separata funktioner som du konfigurerar på sidan Delegeringsfunktion vara protokollspecifika och därmed inte kunna tillämpas på alla webbplatser och webbprogram.

DelegeringsalternativBeskrivning för Windows Vista-operativsystemBeskrivning för Windows Server 2008-operativsystem

Läsa/skriva

När du väljer Läsa/Skriva för en funktion låser du upp funktionens relaterade konfigurationsavsnitt i konfigurationsfilen på servernivå. Konfigurationsändringar för den funktionen kommer då att läsas från och skrivas till Web.config-filer på webbplatser och i webbprogram.

När du väljer Läsa/Skriva för en funktion låser du upp funktionens relaterade konfigurationsavsnitt i konfigurationsfilen på servernivå. Konfigurationsändringar för den funktionen kommer då att läsas från och skrivas till Web.config-filer på webbplatser och i webbprogram.

Om du ställer in en funktion på Läsa/Skriva är det dessutom möjligt för användare som inte är adminstratörer att visa och konfigurera funktionen i IIS-hanteraren för webbplatser eller program som de kan anslutas till.

Skrivskyddad

När du väljer Skrivskyddad för en funktion låser du funktionens relaterade konfigurationsavsnitt i konfigurationsfilen på servernivå. Konfigurationen kan då inte skrivas till Web.config-filer på webbplatser och i webbprogram.

OBS

Om du anger konfigurationsinställningar för en funktion i en Web.config-fil och funktionen är skrivskyddad kommer ett fel returneras om du försöker att konfigurera funktionen på webbplats- eller webbprogramnivå. Körfel kommer också att inträffa på dina webbplatser och i dina webbprogram.

När du väljer Skrivskyddad för en funktion låser du funktionens relaterade konfigurationsavsnitt i konfigurationsfilen på servernivå. Konfigurationen kan då inte skrivas till Web.config-filer på webbplatser och i webbprogram.

Dessutom kan inte användare som inte är administratörer konfigurera funktionen IIS-hanteraren för sina webbplatser eller webbprogram men de kan visa funktionen som skrivskyddad i IIS-hanteraren för att se hur funktionen har konfigurerats i konfigurationsfilen på servernivå.

OBS

Om du anger konfigurationsinställningar för en funktion i en Web.config-fil och funktionen är skrivskyddad kommer ett fel returneras om du försöker att konfigurera funktionen på webbplats- eller webbprogramnivå. Körfel kommer också att inträffa på dina webbplatser och i dina webbprogram.

Inte delegerad

När du väljer Inte delegerad för en funktion låser du funktionens relaterade konfigurationsavsnitt i konfigurationsfilen på servernivå. Konfigurationen kan då varken läsas från eller skrivas till Web.config-filer på webbplatser och i webbprogram.

När du väljer Inte delegerad för en funktion låser du funktionens relaterade konfigurationsavsnitt i konfigurationsfilen på servernivå. Konfigurationen kan då varken läsas från eller skrivas till Web.config-filer på webbplatser och i webbprogram.

Vidare kommer användare som inte är administratörer att se funktionen i IIS-hanteraren och de kommer inte att kunna konfigurera funktionen på webbplats- och webbprogramnivå.

Återställ ursprungliga

När du väljer Återställ till ursprungliga för en funktion ärver funktionen delegeringstillståndet som har ställts in på överordnad nivå.

När du väljer Återställ till ursprungliga för en funktion ärver funktionen delegeringstillståndet som har ställts in på överordnad nivå.

Konfiguration Läsa/skriva

När du väljer Konfiguration Läsa/Skriva för en funktion låser du upp funktionens konfigurationsavsnitt i konfigurationsfilen på servernivå. Konfigurationsändringar för den funktionen kommer då att läsas från och skrivas till Web.config-filer på webbplatser och i webbprogram. Detta alternativ är endast tillgängligt för funktioner som .NET-användare och .NET-roller som har konfigurerats både i en konfigurationsfil och en databas.

OBS

Databasbehörigheterna påverkas inte av denna inställning.

När du väljer Konfiguration Läsa/Skriva för en funktion låser du upp funktionens konfigurationsavsnitt i konfigurationsfilen på servernivå. Konfigurationsändringar för den funktionen kommer då att läsas från och skrivas till Web.config-filer på webbplatser och i webbprogram. Detta alternativ är endast tillgängligt för funktioner som .NET-användare och .NET-roller som har konfigurerats både i en konfigurationsfil och en databas.

OBS

Databasbehörigheterna påverkas inte av denna inställning.

Konfiguration Läsa/skriva

När du väljer Konfiguration Skrivskyddad för en funktion låser du funktionens konfigurationsavsnitt i konfigurationsfilen på servernivå. Konfigurationen kan då inte skrivas till Web.config-filer på webbplatser och i webbprogram, men programmet kan fortsätta skriva till databasen. Detta alternativ är endast tillgängligt för funktioner som .NET-användare och .NET-roller som har konfigurerats både i en konfigurationsfil och en databas.

OBS

Databasbehörigheterna påverkas inte av denna inställning.

När du väljer Konfiguration Skrivskyddad för en funktion låser du funktionens konfigurationsavsnitt i konfigurationsfilen på servernivå. Konfigurationen kan då inte skrivas till Web.config-filer på webbplatser och i webbprogram, men programmet kan fortsätta skriva till databasen. Detta alternativ är endast tillgängligt för funktioner som .NET-användare och .NET-roller som har konfigurerats både i en konfigurationsfil och en databas.

OBS

Databasbehörigheterna påverkas inte av denna inställning.

Återställ alla delegeringar

Återställer delegeringstillstånden för alla funktioner till tillstånd som angivits på överordnad nivå. På servernivå ställer detta in delegeringstillstånden till de tillstånd som anges i inställningarna overrideModeDefault i konfigurationsfilen på servernivå.

Återställer delegeringstillstånden för alla funktioner till tillstånd som angivits på överordnad nivå. På servernivå ställer detta in delegeringstillstånden till de tillstånd som anges i inställningarna overrideModeDefault i konfigurationsfilen på servernivå.

Anpassad delegering för webbplats eller Anpassad delegering för webbprogram

Inte tillgänglig.

Öppnar funktionssidan Anpassad delegering för webbplats eller sidan Anpassad delegering för webbprogram där du kan konfigurera anpassade delegeringstillstånd för enskilda webbplatser eller webbprogram.

Se även


Innehåll