Webbservar använder protokollet Fast Common Gateway Interface (FastCGI) för att kommunicera med externa program. FastCGI-protokollet definierar hur information går mellan webbservern och ett externt FastCGI-program. När en begäran skickas startar webbservern ett FastCGI-program för att bearbeta begäran och skapa dynamiska svar som skickas tillbaka till klienten.

FastCGI-program hanterar HTTP-begäranden och vart och ett består av en samling processpooler. Inom poolerna hanterar varje process begäranden en i taget och när det är klart återgår den till poolen tills den tar emot en ny begäran.

Använd sidan FastCGI-inställningar för att konfigurera processpoolinställningar för Fast CGI-programmen på webbservern. Du kan lägga till FastCGI-program som ska användas av platser på webbservern och ange konfigurationsegenskaper som bearbetningsvariabler och högsta antalet begäranden för dessa program.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

Elementnamn Beskrivning

Fullständig sökväg

Anger den fysiska sökvägen till processens körfil som ska användas i processpoolen.

Argument

Anger de argument som ska skickas till valt FastCGI-program vid starttiden. Dessa argument kan användas för att unikt identifiera en FastCGI-processpool om det finns flera FastCGI-processpooler för en enda processkörfil.

MaxInstances

Anger det högsta antalet FastCGI-processer som tillåts i programprocesspoolen för valt FastCGI-program. Detta antal motsvarar även det högsta antalet samtidiga begäranden som FastCGI-programmet kan hantera. Standardvärdet är 4.

För endast operativsystemen Windows® 7 och Windows Server® 2008 R2 väljer IIS automatiskt det optimala antalet FastCGI-processer för aktuell körmiljö om egenskapen MaxInstances ställs in på 0.

InstanceMaxRequests

Anger det högsta antalet begäranden som valt FastCGI-program bearbetar före återvinning. Standardvärdet är 200.

Element i åtgärdsfönstret

Elementnamn Beskrivning

Lägg till program

Öppnar dialogrutan Lägg till FastCGI-program där du kan konfigurera allmänna egenskaper och bearbetningsegenskaper.

Redigera

Öppnar dialogrutan Redigera FastCGI-program där du kan ändra allmänna egenskaper och bearbetningsegenskaper för det valda programmet.

Ta bort

Tar bort det valda FastCGI-programmet.

Se även


Innehåll