Du använder dialogrutorna Lägg till modulmappning och Redigera modulmappning för att lägga till nya eller redigera befintliga modulmappningar på webbservern. Du kan mappa en viss fil eller ett visst filnamnstillägg till en ursprunglig modul på webbservern, så att modulen bearbetar begäran när en användare begär filen eller en fil med angivet filtillägg. IIS 7 mappar t.ex. alla begäranden av .asp-filer till IsapiModule, så att modulen anropas när en användare begär en fil med filnamnstillägget .asp.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Sökväg för begäran

Ange ett filnamnstillägg eller ett helt filnamn med för vilket du vill att hanteraren bearbetar begäranden. Om du t.ex. vill att hanteraren ska köra alla begäranden som gjorts för filer med tillägget .abc anger du *.abc, och om du vill att hanteraren ska köra samtliga begäranden för en viss fil, anger du filnamnet och dess tillägg, t.ex. Myfile.abc.

Modul

Välj den modul du vill ska bearbeta begäranden för de resurser som angetts i rutan Sökväg för begäran.

Körbar fil (valfritt)

Du kan ange en sökväg till .dll-filen eller .exe-filen när modulen som du väljer i rutan Modul kräver att en körbar fil körs, som t.ex. FastCGI-modulen.

OBS

När du klickat på OK för att lägga till eller spara hanterarmappningen måste den körbara filen läggas till i listan ISAPI- och CGI-begränsningar för att den ska kunna köras.

Om du anger en .exe-fil kan du även ange valfria kommandoradsparametrar efter sökvägen. Kommandoradsparametrar stöds inte för .dll-filer.

OBS

Om du anger sökväg för en .exe-fil och sökvägen innehåller mellanslag måste du omgärda sökvägen med dubbla citattecken ("). Ange exempelvis "c:\files\handler files\handler.exe". Detta behövs inte för .dll-filer.

Namn

Ange ett beskrivande eget namn på hanterarmappningen.

Begränsningar för begäran

Öppnar dialogrutan Begränsningar för begäran där du kan ange ytterligare valfria begränsningar för mappningen.

Se även


Innehåll