Du använder autentisering med ASP.NET-personifiering när du vill köra ditt ASP.NET-program i en annan säkerhetskontext än standardinställningen.

Om du aktiverar personifieringsfunktionen för ett ASP.NET-program kan programmet köras i en av två olika kontexter: antingen som en användare som autentiserats av IIS eller via ett godtyckligt konto som du öppnar. Om du t.ex. använder anonym autentisering och väljer att köra ASP.NET-programmet som autentiserad användare körs programmet under ett konto för anonyma användare (vanligtvis IUSR). På samma sätt gäller att om du kör ett program under ett godtyckligt konto körs det i den säkerhetskontext som ställts in för det kontot.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

ASP.NET-personifiering

Välj för att hantera autentisering med ASP.NET-personifiering.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Aktivera

Aktiverar autentisering med ASP.NET-personifiering.

Inaktivera

Inaktiverar autentisering med ASP.NET-personifiering.

Redigera

Öppnar dialogrutan Redigera inställningar för ASP.NET-personifiering där du kan ange under vilken identitet som ASP.NET-programmet ska köras. Du kan endast utföra den här åtgärden när du markerar ASP.NET-personifiering i listan på funktionssidan.

Se även


Innehåll