Du använder egenskapssidan .NET-kompilering för att hantera konfigurationsinställningar för ASP.NET-programkod.

Använd listan Visa för att välja ett av följande alternativ för hur inställningarna visas: Egna namn, Konfigurationsnamn eller Båda namnen.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Satsvis kompilering [batch]

Anger om satsvis kompilering kan användas. Standardvärdet är True.

Maximal filstorlek (maxBatchGeneratedFileSize)

Anger maximal storlek (i kB) för de källfiler som skapas per satsvis kompilering. Standardvärdet är 1000 kB.

Maximal satsstorlek (maxBatchSize)

Anger det högsta antalet sidor per satsvis kompilering. Standardvärdet är 1000.

Timeout (tt:mm:ss) [batchTimeout]

Anger timeout-perioden för satskompilering. Om kompileringen inte har slutförts inom den angivna timeout-perioden återställs kompilatorn till enkel kompilering på den aktuella sidan. Standardvärdet är 00:15:00 (15 minuter).

Felsökning [debug]

Anger om binärfiler för release eller felsökning ska användas för kompilering. Om detta är true används binära felsökningsfiler för kompilering. Standardvärdet är false.

Antal omkompileringar [numRecompilesBeforeAppRestart]

Anger hur många gånger resurser kan kompileras om dynamiskt innan programmet startas om. Standardvärdet är 15.

Url-radpragman [urlLinePragmas]

Anger om kompilatorns instruktioner använder fysiska sökvägar eller URL-adresser. Om detta är true används URL-adresser för kompilatorns instruktioner istället för fysiska sökvägar. Standardvärdet är false.

Kompileringsalternativet Explicit [explicit]

Här anges om kompileringsalternativet explicit i Microsoft Visual Basic ska användas. Om detta är True måste alla variabler deklareras med hjälp av en Dim- ,Private -, Public - eller ReDim-instruktion. Standardvärdet är True.

Kompileringsalternativet Strikt [strict]

Här anges om kompileringsalternativet strict i Visual Basic ska användas. Om detta är true hindrar kompileringen alla konverteringar av datatyper som innebär en förlust av data samt alla konverteringar mellan numeriska typer och strängar. Standardvärdet är false.

Sammansättningar [assemblies]

Här definieras den uppsättning av sammansättningar från \bin-mappen eller Global Assembly Cache (GAC) som används vid kompileringen. GAC lagrar .NET-sammansättningar specifikt avsedda att delas mellan flera program på datorn. För att inkludera alla sammansättningar i katalogen använder du en asterisk ("*").

Standardspråk [defaultLanguage]

Här anges det programmeringsspråk, till exempel C# eller VB.NET som ska användas som standard i dynamiska kompileringsfiler. Standardprogrammeringsspråket är vb, vilket anger att VB.NET är standardprogrammeringsspråk.

Kodunderkataloger [codeSubDirectories]

Här definieras underkataloger med filer som kompileras vid körning. Du kan ha valfritt antal underkataloger.

Temporär katalog [tempDirectory]

Anger den katalog som ska användas för lagring av temporära filer under kompileringen. Standardinställningen är en tom sträng som lägger temporära filer på en plats i katalogen för temporära ASP.NET-filer.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Verkställ

Sparar de ändringar som du gjorde på funktionssidan.

Avbryt

Ångrar de ändringar som du gjorde på funktionssidan.

Se även


Innehåll