השתמש בדף המאפיינים הידור של ‎.NET כדי לנהל את הגדרות התצורה של קוד יישום ASP.NET.

השתמש ברשימה תצוגה כדי לבחור באחת מהאפשרויות הבאות, המציינות כיצד ההגדרות יוצגו: שמות ידידותיים, שמות תצורה או שני השמות.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

הידורי אצווה[batch]

קביעה אם עיבוד אצווה נתמך. ברירת המחדל היא True.

גודל קובץ מרבי[maxBatchGeneratedFileSize]

ציון הגודל המרבי, בקילו-בתים, של קבצי המקור שנוצרו לכל הידור של רשימת אצווה. ברירת המחדל היא ‎1000 KB.

גודל אצווה מרבי[maxBatchSize]

ציון המספר המרבי של דפים לכל הידור של רשימת אצווה. ברירת המחדל היא 1000.

זמן קצוב (hh:mm:ss)‏[batchTimeout]

ציון פרק הזמן הקצוב עבור הידור אצווה. אם לא ניתן להשלים את ההידור במהלך פרק הזמן הקצוב, המהדר חוזר למצב הידור יחיד עבור הדף הנוכחי. ברירת המחדל היא 00:15:00 (15 דקות).

איתור באגים[debug]

קביעה אם יש להשתמש בקבצים בינאריים מסחריים או בקבצים בינאריים של איתור באגים לביצוע הידור. כאשר אפשרות זו מוגדרת כ- true, ייעשה שימוש בקבצים בינאריים של איתור באגים לביצוע הידור. ערך ברירת המחדל הוא false.

מספר המהדרים מחדש[numRecompilesBeforeAppRestart]

קביעת מספר הפעולות הדינאמיות של הידור מחדש של משאבים, שיכול להתרחש לפני הפעלה מחדש של היישום. ברירת המחדל היא 15.

רכיבי Pragma של שורת כתובת Url‏[urlLinePragmas]

קביעה אם ההוראות למהדר משתמשות בנתיבים פיזיים או בכתובות URL. כאשר אפשרות זו מוגדרת כ- true, ייעשה שימוש בכתובות URL עבור הוראות המהדר, במקום בנתיבים פיזיים. ערך ברירת המחדל הוא false.

אפשרות להידור מפורש[explicit]

קביעה אם יש להגדיר את אפשרות ההידור explicit של Microsoft Visual Basic. אם ערך זה מוגדר כ- True, יש להצהיר על כל המשתנים באמצעות משפט Dim, Private, Public, או ReDim. ברירת המחדל היא True.

אפשרות להידור קפדני[strict]

קביעה אם יש להפעיל את אפשרות ההידור strict של Visual Basic. כאשר אפשרות זו מוגדרת כ- true, ההידור אוסר במפורש כל המרה של סוג נתונים שבה עלול להתרחש אובדן נתונים, וכן כל המרה בין סוגים מספריים למחרוזות. ערך ברירת המחדל הוא false.

הרכבות[assemblies]

הגדרת קבוצת ההרכבות, מהתיקיה ‎\bin או ממטמון ההרכבות הכללי (GAC), שאליהם מתבצעת הפניה במהלך ההידור. מטמון ההרכבות הכללי מאחסן הרכבות של ‎.NET המיועדים במיוחד לשיתוף על-ידי כמה יישומים במחשב. השתמש בכוכבית ("*") כדי לכלול כל הרכבה בספריה.

שפת ברירת מחדל[defaultLanguage]

ציון שפת התיכנות המוגדרת כברירת מחדל, לדוגמה, C#‎ או VB.NET, לשימוש בקבצי הידור דינאמיים. שפת התיכנות המוגדרת כברירת מחדל היא vb, אשר מציינת את VB.NET כשפת התיכנות המשמשת כברירת מחדל.

ספריות משנה של קוד[codeSubDirectories]

הגדרת ספריות משנה שמכילות קבצים המהודרים בזמן ריצה. באפשרותך לכלול כל מספר של ספריות משנה.

ספריה זמנית[tempDirectory]

ציון הספריה לשימוש עבור אחסון קבצים זמני במהלך ההידור. ברירת המחדל היא מחרוזת ריקה שמציבה קבצים זמניים במיקום תחת הספריה Temporary ASP.NET Files.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

החל

שמירת השינויים שביצעת בדף התכונות.

ביטול

ביטול השינויים שביצעת בדף התכונות.

למידע נוסף


תוכן העניינים