השתמש בתיבת הדו-שיח הוספת כלל מטמון או עריכת כלל מטמון כדי להגדיר כיצד IIS מאחסן במטמון תוכן עבור סיומת שם קובץ ספציפית. באפשרותך לקבוע הגדרות עבור אחסון במטמון הן של מצב משתמש והן של מצב ליבה.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

סיומת שם קובץ

ציון סיומת שם הקובץ (לדוגמה, ‎.aspx) שעבורה חל כלל האחסון במטמון. כדי להחיל את הכלל על כל סיומות שמות הקבצים, הקלד כוכבית (*) בתיבה.

אחסון במטמון במצב משתמש

הגדרת הכלל לאחסון תוכן במטמון הפלט, שנמצא במצב משתמש. בחר אפשרות תחת ניטור מטמון קבצים כדי לקבוע כיצד או מתי מטמון הפלט יתעדכן עבור קבצים המאוחסנים במטמון עקב כלל זה.

שימוש בהודעות על שינוי קבצים (תחת האפשרות אחסון במטמון במצב משתמש)

קביעת תצורה של הקבצים (המאוחסנים במטמון עקב כלל זה) שיש להסיר ממטמון הפלט כאשר IIS מקבל הודעה על שינוי קובץ או על שינוי תצורה.

במרווחי זמן (hh:mm:ss) (תחת האפשרות אחסון במטמון במצב משתמש)

קביעת תצורה של הקבצים (המאוחסנים במטמון עקב כלל זה) שיש להסיר ממטמון הפלט לאחר משך זמן ספציפי אלא אם כן הודעה על שינוי קובץ או על שינוי תצורה מנקה את המטמון לפני שמשך זמן זה חלף.

הערך בתיבה המתאימה מציין את משך הזמן שהתוכן מאוחסן במטמון הפלט. הזמן מעוצב בתבנית hh:mm:ss (כאשר hh מציין שעות, mm מציין דקות ו- ss מציין שניות). משך ברירת המחדל הוא 30 שניות. הגדרת ערך נמוך מדי עשויה להשפיע על ביצועי השרת על-ידי אילוץ עדכון של פריטים לעתים תכופות מדי מכפי שצריך.

הערה

כאשר תבחר הן באחסון במטמון במצב משתמש והן באחסון במטמון במצב ליבה, ותגדיר כל אחד מן המצבים לשימוש באפשרות במרווחי זמן (hh:mm:ss), עליך לציין ערך משך זמן זהה עבור שני המצבים. אם הערכים אינם זהים, ייעשה שימוש במשך הזמן שצוין עבור אחסון במטמון במצב ליבה.

מנע את כל פעולות האחסון במטמון

הגדרה הקובעת לא לאחסן את הקבצים (שמתאימים לסיומת שם הקובץ) במטמון הפלט.

הגדרה זו מתאימה להגדרה DisableCache בתצורה, ושונה מההגדרה DontCache שמופיעה בתצורה כאשר האפשרות אחסון במטמון במצב משתמש לא נבחרת ב- מנהל IIS. ההגדרה DontCache מציינת כי מודול מטמון הפלט אינו קובע את מדיניות האחסון במטמון במצב משתמש, אך אם מודול אחר קובע את המדיניות, מודול מטמון הפלט יאחסן במטמון את התגובה. ההגדרה DisableCache מציינת כי מטמון הפלט לא יאחסן במטמון את התגובה גם כאשר מודול אחר מנסה להפעיל אחסון במטמון במצב משתמש על-ידי הגדרת מדיניות האחסון במטמון במצב משתמש.

מתקדם

פתיחת תיבת הדו-שיח הגדרות מתקדמות של מטמון פלט שבה באפשרותך לקבוע תצורה של כלל המטמון כדי לאחסן במטמון גירסאות שונות של תגובות המבוססות על מחרוזות שאילתה וכותרות. אפשרויות אלה זמינות רק לאחסון במטמון במצב משתמש.

אחסון במטמון במצב ליבה

הגדרת הכלל לאחסון תוכן במטמון הליבה, שנמצא במצב ליבה. בחר אפשרות תחת ניטור מטמון קבצים כדי לקבוע כיצד או מתי מטמון הליבה יתעדכן עבור קבצים המאוחסנים במטמון עקב כלל זה.

שימוש בהודעות על שינוי קבצים (תחת האפשרות אחסון במטמון במצב ליבה)

קביעת תצורה של הקבצים (המאוחסנים במטמון עקב כלל זה) שיש להסיר ממטמון הליבה כאשר IIS מקבל הודעה על שינוי קובץ או על שינוי תצורה.

הודעות במרווחי זמן (hh:mm:ss) (תחת האפשרות אחסון במטמון במצב ליבה)

קביעת תצורה של הקבצים (המאוחסנים במטמון עקב כלל זה) שיש להסיר ממטמון הליבה לאחר שפרק זמן שצוין חלף.

הערך בתיבה המתאימה מציין את משך הזמן שהתוכן מאוחסן במטמון הליבה. הזמן מעוצב בתבנית hh:mm:ss (כאשר hh מציין שעות, mm מציין דקות ו- ss מציין שניות). משך ברירת המחדל הוא 30 שניות. הגדרת ערך נמוך מדי עשויה להשפיע על ביצועי השרת על-ידי אילוץ עדכון של פריטים לעתים תכופות מדי מכפי שצריך.

הערה

כאשר תבחר הן באחסון במטמון במצב משתמש והן באחסון במטמון במצב ליבה, ותגדיר כל אחד מן המצבים לשימוש באפשרות במרווחי זמן (hh:mm:ss), עליך לציין ערך משך זמן זהה עבור שני המצבים. אם הערכים אינם זהים, ייעשה שימוש במשך הזמן שצוין עבור אחסון במטמון במצב ליבה.

הודעות על מניעת כל פעולות האחסון במטמון(תחת האפשרות אחסון במטמון במצב ליבה)

הגדרה הקובעת לא לאחסן את הקבצים (שמתאימים לסיומת שם הקובץ) במטמון הליבה.

הגדרה זו מתאימה להגדרה ‏‎DisableCache‏ בתצורה, ושונה מההגדרה ‏‎DontCache‏ שמופיעה בתצורה כאשר האפשרות ‏אחסון במטמון במצב ליבה‏‎‏ לא נבחרת ב- מנהל IIS. ההגדרה DontCache מציינת כי מודול מטמון הפלט אינו קובע את מדיניות האחסון במטמון במצב ליבה, אך אם מודול אחר קובע את המדיניות, מודול מטמון הפלט יאחסן במטמון את התגובה. ההגדרה DisableCache מציינת כי מטמון הליבה לא יאחסן במטמון את התגובה גם כאשר מודול אחר מנסה להפעיל אחסון במטמון במצב ליבה על-ידי הגדרת מדיניות האחסון במטמון במצב ליבה.

למידע נוסף


תוכן העניינים