השתמש באשף חידוש אישור קיים כדי לחדש אישור שעומד לפוג.

חשוב

אינך יכול לחדש אישור שתוקפו כבר פג. אם תנסה לחדש אישור שתוקפו פג, רשות האישורים (CA) תדחה את הבקשה ותקבל הודעת שגיאה הדומה ל"שגיאה באימות חתימת בקשה או כתימה על אישור. האישור המבוקש אינו בתקופת התקפות שלו בעת אימות כנגד שעון המערכת הנוכחי או חותמת הזמן בקובץ החתום." הודעה זו תוצג גם בצומת 'בקשות שנכשלו' של CA המנפיק. אם תוקף האישור שלך כבר פג, עליך לבקש אישור חדש במקום לחדש את האישור הקיים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

חדש אישור קיים

בחר באפשרות זו כדי לחדש אישור קיים מרשות אישורים פנימית (CA) בתחום שלך.

צור בקשת חידוש אישור

בחר באפשרות זו כדי לארוז את פרטי החידוש לשליחה במועד מאוחר יותר לרשות אישורים.

השלם בקשת חידוש אישור

בחר באפשרות זו כדי להשלים בקשת חידוש האישור עם האישור שקיבלת מרשות אישורים.

למידע נוסף


תוכן העניינים