השתמש בדף התכונות דפים ופקדים כדי לקבוע את ההגדרות של דפים ופקדים של ASP.NET. הגדרות אלה שולטות באופן הפעולה של דפי ASP.NET, קובעות כיצד יתבצע הידור של דפים ופקדים של ASP.NET בשרת, מגדירים מרחבי שמות הכלולים עבור כל דף ומגדירים את מצב ההפעלה והגדרות שירותי האימות.

השתמש ברשימה תצוגה כדי לבחור באחת מהאפשרויות הבאות, המציינות כיצד ההגדרות יוצגו: שמות ידידותיים, שמות תצורה או שני השמות.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

מאגר[buffer]

הגדרת ערך (true או false) שמציין אם דפי ‎.aspx ופקדי ‎.ascx משתמשים באגירת תגובות. הגדרת ברירת המחדל היא True.

קובץ דף ראשי[masterPageFile]

ציון נתיב הדף הראשי יחסית לקובץ התצורה המקומי.

ערכת נושא של גליון סגנונות[styleSheetTheme]

ציון השם של התיקיה "ערכת נושא בעלת שם" שיהיה בשימוש כדי להחיל את ערכת הנושא לפני הצהרות על פקדים. אפשרות זו שונה מתכונת ערכת הנושא, שמגדירה את ערכת הנושא שיש להחיל לאחר ההצהרות על הפקד.

ערכת נושא[theme]

ציון השם של ערכת הנושא שנמצאת בשימוש עבור הדפים שנמצאים בטווח של קובץ התצורה. ערכת הנושא שצוינה חייבת להתקיים כערכת נושא של יישום או ערכת נושא גלובלית. אם ערכת הנושא אינה קיימת, מתקבלת התרעה על חריג HttpException.

אפשר מצב תצוגה מאומת[enableViewStateMAC]

הגדרת ערך (true או false) המציין אם ASP.NET צריך להפעיל קוד אימות הודעה (MAC) במצב התצוגה של הדף כאשר הדף נשלח בחזרה מהלקוח. הגדרת ברירת המחדל היא True.

אפשר מצב תצוגה [enableViewState]

הגדרת ערך (true או false) שמציין אם מצב תצוגה מופעל, מושבת או מוגדר לקריאה בלבד. הגדרת ברירת המחדל היא True.

אורך מרבי של שדה מצב של דף[maxPageStateFieldLength]

הגדרת המספר המרבי של תווים ששדה מצב של תצוגה יחידה יכול להכיל.

סוג בסיס עבור דפים[pageBaseType]

ציון סוג הבסיס שבו יש להשתמש כאשר הדפים עצמאיים בלבד. התכונה inherits עוקפת הגדרה זו בקובץ עצמאי.

סוג בסיסעבור פקדי משתמש[userControlBaseType]

ציון מחלקה מאחורי הקוד שפקדי משתמש מקבלים בירושה כברירת מחדל.

מצב הידור[compilationMode]

קביעה אם יש להדר דף או פקד של ASP.NET בזמן ריצה.

מרחבי שמות[namespaces]

הגדרת אוסף של הוראות ייבוא שבו יש להשתמש במהלך הידור מוקדם של הרכבה.

אפשר מצב הפעלה[enableSessionState]

הגדרת ערך (true או false) שמציין אם מצב ההפעלה מופעל, מושבת או מוגדר לקריאה בלבד. הגדרת ברירת המחדל היא True.

אימות בקשה[validateRequest]

הגדרת ערך (true או false) שקובע אם ASP.NET בודק ערכים מסוכנים בקלט מהדפדפן. הגדרת ברירת המחדל היא True.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

החל

שמירת השינויים שביצעת בדף התכונות.

ביטול

ביטול השינויים שביצעת בדף התכונות.

רישום פקדים

פתיחת דף התכונות פקדים שבו באפשרותך להוסיף ולערוך פקדים מותאמים אישית.

למידע נוסף


תוכן העניינים