IIS 7.5 הוא תפקיד Web Server‏ (IIS) ב- Windows Server® 2008 R2, והשרת ב- Windows® 7. באמצעות כלי ניהול של IIS כגון מנהל IIS, באפשרותך לקבוע הגדרות עבור שרתי אינטרנט, אתרים ויישומים.

בחלק זה


תוכן העניינים