השתמש בדף התכונות הודעות FTP כדי לשנות את ההגדרות עבור הודעות שנשלחות כאשר משתמש מתחבר לאתר ה- FTP שלך.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיב תיאור

העלם כרזת ברירת מחדל

ציון אם יש להציג את כרזת הזיהוי המשמשת כברירת מחדל עבור שרת ה-FTP . אם אפשרות זו זמינה, כרזת ברירת המחדל מוצגת, אחרת, כרזת ברירת המחדל אינה מוצגת.

הערה

אם האפשרות העלם כרזת ברירת מחדל זמינה והודעת כרזה לא צוינה תחת כרזה, שרת ה- FTP יציג כרזה ריקה כאשר לקוח FTP יתחבר לשרת שלך.

תמוך במשתני משתמש בהודעות

ציון אם יש להציג קבוצה ספציפית של משתני משתמש בהודעות FTP. אם אפשרות זו זמינה, משתני המשתמש מוצגים בהודעות FTP, אחרת, כל טקסט ההודעה יוצג עם הזנתו. משתני המשתמש הנתמכים הם:

  • %BytesReceived% - מספר הבתים שנשלחו מהשרת ללקוח עבור ההפעלה הנוכחית.

  • %BytesSent% - מספר הבתים שנשלחו מהלקוח לשרת עבור ההפעלה הנוכחית.

  • %SessionID% - המזהה הייחודי של ההפעלה הנוכחית.

  • %SiteName% - השם של אתר ה- FTP שמארח את ההפעלה הנוכחית.

  • %UserName% - שם החשבון של המשתמש המחובר כעת.

הצג הודעות מפורטות עבור בקשות מקומיות

ציון אם יש להציג הודעות שגיאה מפורטות כאשר לקוח FTP מתחבר לשרת FTP בשרת עצמו. אם אפשרות זו זמינה, הודעות שגיאה מפורטות מוצגות רק במחשב המארח המקומי, אחרת, הודעות שגיאה מפורטות אינן מוצגות.

הערה

הודעות שגיאה מפורטות מוצגות רק במחשב המארח המקומי.

כרזה

ציון ההודעה ששרת ה- FTP מציג כאשר לקוחות FTP מתחברים לראשונה לשרת FTP.

הערה

כברירת מחדל, הודעה זו ריקה. אם האפשרות העלם כרזת ברירת מחדל זמינה ולא צוינה הודעת כרזה תחת כרזה, שרת ה- FTP יציג כרזה ריקה כאשר לקוח FTP יתחבר לשרת שלך.

כניסה

ציון ההודעה ששרת ה- FTP יציג לאחר שלקוחות FTP התחברו לשרת FTP.

הערה

כברירת מחדל, הודעה זו ריקה.

יציאה

ציון ההודעה ששרת ה- FTP יציג כאשר לקוחות FTP מתנתקים משרת FTP.

הערה

כברירת מחדל, הודעה זו ריקה.

מספר חיבורים מרבי

ציון ההודעה ששרת FTP מציג כאשר מחשבי לקוח מנסים להתחבר ללא הצלחה, מאחר ששירות FTP הגיע למספר המרבי של חיבורי לקוח מותרים.

הערה

כברירת מחדל, הודעה זו ריקה.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיב תיאור

החל

שמירת השינויים שביצעת בדף התכונות.

ביטול

ביטול השינויים שביצעת בדף התכונות.

הערה

בנוסף להגדרת ההודעות ששרת FTP מציג כאשר משתמש מתחבר לאתר FTP שלך, באפשרותך להשתמש בדף 'עיון בספריות FTP' כדי להתאים אישית את הגדרות התוכן לעיון בספריה בשרת ה- FTP.

למידע נוסף


תוכן העניינים